Blasphemous words against the Holy Spirit

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Salitang kapusungan laban sa Espiritu Santo

MARCOS 3 (ADB1905)
28 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao, at ang mga kapusungan nila kailan ma’t sila’y mangagsasalita ng kapusungan:
29 Datapuwa’t sinomang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailan man, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan:

TANONG: Ano ang salitang kapusungan laban sa Espiritu Santo?

MARCOS 3 (ADB1905)
30 Sapagka’t sinabi nila, Siya’y may isang karumaldumal na espiritu.

Ang sabi, Sinabi nila (ng mga eskriba), Siya (si Jesus) ay may isang karumaldumal na espiritu.
Ang salitang kapusungan laban sa Espiritu Santo ay ang tawaging karumaldumal ang Espiritu Santo; sapagka’t ang Espiritu Santo ay banal na Espiritu ng Dios na Makapangyarihan sa lahat.

(Ang sinabi sa 3:30 ng Marcos ay batay sa sinabi ng mga eskriba sa 3:22 ng Marcos, na sinasabi, Sinabi ng mga eskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem, Nasa kaniya (kay Jesus) si Beelzebub, at, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonio ay nagpapalabas siya ng mga demonio.)

Si Cristo Jesus ay nagpapalabas ng mga demonio hindi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonio, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios; gaya ng nasusulat, na sinasabi, Kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios nagpapalabas ako ng mga demonio, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Dios (Mateo 12:28).

Sa makatuwid, ang tinawag ng mga eskriba na Beelzebub (na diumano’y na kay Jesus) ay ang Espiritu Santo.
Tinawag nilang Beelzebub ang Espiritu Santo, sa makatuwid baga’y karumaldumal na espiritu; na ayon sa Biblia, salitang kapusungan laban sa Espiritu Santo, na walang kapatawaran magpakailan man, na may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan!

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: