Only true God

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Only true God

EFESO 4 (ADB1905)
6 Isang Dios …

1 TIMOTEO 2 (ADB1905)
5 … may isang Dios …

1 CORINTO 8 (ADB1905)
6 … may isang Dios lamang, ang Ama, …

Ang sabi sa 9:6 ng Isaias, Sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat; at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.
(Si Cristo Jesus ay tinatawag na Makapangyarihang Dios.)
Sinasabi rin sa 1:18 ng Juan na si Cristo Jesus ay μονογενής θεός (only begotten God).

TANONG: Bakit tinatawag na isang Dios ang Dios na Makapangyarihan sa lahat, gayong si Cristo Jesus ay Dios din?

ROMA 3 (ADB1905)
29 O ang Dios baga ay Dios ng mga Judio lamang? hindi baga siya ang Dios din ng mga Gentil? Oo, ng mga Gentil din naman:
30 Kung gayon nga na iisa ang Dios, at kaniyang aariing-ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya.

In English it says,

ROMANS 3 (KJV)
29 Is he the God of the Jews only? is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also:
30 Seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith.

Tinatawag na “isang Dios” ang Dios na Makapangyarihan sa lahat, sapagka’t siya ay Dios ng mga Judio at ng mga Gentil.
Ang Dios na Makapangyarihan sa lahat ang tanging tunay na Dios (only true God) ng mga Judio at ng mga Gentil.
Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo’y mga dios? Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan) (Juan 10:34-35).
Ang Panginoon ninyong Dios, ay siyang Dios ng mga dios, at Panginoon ng mga panginoon, siyang dakilang Dios, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot (Deuteronomio 10:17). Amen.

Si Cristo Jesus ay Principe at Tagapagligtas (Gawa 5:30-31). Sa makatuwid, ang Principe na si Cristo Jesus ay μονογενής θεός (only begotten God).
Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka’t sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo’y mabuhay sa pamamagitan niya (1 Juan 4:9).
Ang lahat ng sa kaniya (kay Cristo Jesus) ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan (Juan 1:12).
Tayo (tayong nagsisikilala sa Dios, at nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus) ay itinalaga niya (ng Dios) nang una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya, ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban (Efeso 1:5). Amen.

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: