Featured

This shall be written for the generation to come (Psalms 102:18).

Table of Contents

Epistolé: 1
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/06/name-of-the-god-of-israel/

Epistolé: 2
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/05/abominable-prayer/

Epistolé: 3
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/06/do-not-go-beyond-what-is-written/

Epistolé: 4
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/06/meaning-of-the-word-covenant/

Epistolé: 5
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/11/faith-without-works-is-useless-according-to-the-bible/

Epistolé: 6
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/05/how-to-fulfil-the-law-of-christ-according-to-the-bible/

Epistolé: 7
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/13/bear-one-anothers-burdens/

Epistolé: 8
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/05/how-to-purify-our-souls-according-to-the-bible/

Epistolé: 9
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/05/how-to-purify-our-hearts-according-to-the-bible/

Epistolé: 10
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/20/prayer-and-vow-to-the-most-high-god/

Epistolé: 11
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/05/how-can-we-be-sure-that-the-lord-god-has-forgiven-us-according-to-the-bible/

Epistolé: 12
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/03/interpretations-of-matthew-76/

Epistolé: 13
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/20/redemption-of-the-transgressions-that-were-under-the-first-testament/

Epistolé: 14
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/26/church-members-and-non-church-members-who-will-be-saved/

Epistolé: 15
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/20/mystery-of-christ/

Epistolé: 16
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/20/letter-to-the-gentiles-who-have-believed-and-turn-to-god/

Epistolé: 17
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/20/be-not-highminded-but-fear/

Epistolé: 18
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/06/spiritual-gifts/

Epistolé: 19
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/01/the-desolation-of-large-and-beautiful-churches/

Epistolé: 20
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/17/the-dark-secrets-of-the-latin-church-aka-roman-catholic-church/

Epistolé: 21
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/08/mark-of-the-beast/

Epistolé: 22
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/06/works-of-darkness/

Epistolé: 23
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/06/works-of-the-flesh/

Epistolé: 24
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/06/walk-in-the-spirit/

Epistolé: 25
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/06/the-wise-and-righteous-man/

Epistolé: 26
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/18/is-it-true-that-with-god-nothing-shall-be-impossible/

Epistolé: 27
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/20/only-true-god/

To be continued…

Eschatos Epistolé
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/26/none-of-the-wicked-shall-understand/

Only true God

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Only true God

EFESO 4 (ADB1905)
6 Isang Dios …

1 TIMOTEO 2 (ADB1905)
5 … may isang Dios …

1 CORINTO 8 (ADB1905)
6 … may isang Dios lamang, ang Ama, …

Ang sabi sa 9:6 ng Isaias, Sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat; at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.
(Si Cristo Jesus ay tinatawag na Makapangyarihang Dios.)
Sinasabi rin sa 1:18 ng Juan na si Cristo Jesus ay μονογενής θεός (only begotten God).

TANONG: Bakit tinatawag na isang Dios ang Dios na Makapangyarihan sa lahat, gayong si Cristo Jesus ay Dios din?

ROMA 3 (ADB1905)
29 O ang Dios baga ay Dios ng mga Judio lamang? hindi baga siya ang Dios din ng mga Gentil? Oo, ng mga Gentil din naman:
30 Kung gayon nga na iisa ang Dios, at kaniyang aariing-ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya.

In English it says,

ROMANS 3 (KJV)
29 Is he the God of the Jews only? is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also:
30 Seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith.

Tinatawag na isang Dios ang Dios na Makapangyarihan sa lahat, sapagka’t siya ay Dios ng mga Judio at ng mga Gentil.
Ang Dios na Makapangyarihan sa lahat ang tanging tunay na Dios (only true God) ng mga Judio at ng mga Gentil.
Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking (ni Cristo Jesus) sinabi, Kayo’y mga dios? Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan) (Juan 10:34-35).
Ang Panginoon ninyong Dios, ay siyang Dios ng mga dios, at Panginoon ng mga panginoon, siyang dakilang Dios, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot (Deuteronomio 10:17). Amen.

Si Cristo Jesus ay Principe at Tagapagligtas (Gawa 5:30-31). Sa makatuwid, ang Principe na si Cristo Jesus ay μονογενής θεός (only begotten God).
Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka’t sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo’y mabuhay sa pamamagitan niya (1 Juan 4:9).
Ang lahat ng sa kaniya (kay Cristo Jesus) ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan (Juan 1:12).
Tayo (tayong nagsisikilala sa Dios, at nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus) ay itinalaga niya (ng Dios) nang una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya, ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban (Efeso 1:5).
Ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. Hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa’t tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, … Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo’y mga anak ng Dios; at kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo’y lumuwalhati namang kasama niya (Roma 8:14-17).

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Bear One Another’s Burdens

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Bear One Another’s Burdens

Sa pamamagitan ng pagibig ay mangaglingkuran kayo, sapagka’t ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito: Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili (Galacia 5:13-14).
Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa’t isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo (Galacia 6:2).

Kung ang isang kapatid na lalake o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, Magsiyaon kayong payapa, kayo’y mangagpainit at mangagpakabusog; at gayon ma’y hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan; anong mapapakinabang dito (Santiago 2:15-16)?

Sabi ni apostol Pablo, Ang kanila (ni Santiago at ni Cefas at ni Juan) lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha; na ang bagay ring ito’y aking pinagsisikapan gawain (Galacia 2:10).

TANONG: Paano ginanap ng mga kapatid ang kautusan, na sinasabi, Alalahanin ang mga dukha?

GAWA 2 (ADB1905)
44 … ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon, at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan;
45 At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan, at ipinamahagi sa lahat, ayon sa pangangailangan ng bawa’t isa.

GAWA 4 (ADB1905)
32 … ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nangagkakaisa ang puso at kaluluwa: at sinoma’y walang nagsabing kaniyang sarili ang anoman sa mga bagay na kaniyang inaari: kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan.

Aaminin ko na mahirap gawin ang bagay na ‘yan sa panahong kasalukuyan, sapagka’t kung paanong nang unang mga panahon ay mayroong mga magnanakaw, ay gayon din naman sa panahong kasalukuyan; kaya’t mahirap sa isa na ipagkatiwala sa iba ang pamamahala ng kaniyang pag-aari.
Gayon pa man, mayroong isang paraan na maaari ninyong gawin na ang results ay halos pareho lamang sa results ng ginawa ng mga kapatid noong unang siglo.

MULTIPURPOSE COOPERATIVE

What is Cooperative?
– an enterprise or organization owned by and operated for the benefit of those using its services

PROPOSED PROJECT NAME
– Christians Multipurpose Cooperative (CMC)

COOPERATORS AND BENEFICIARIES
– All Church Members

RETURN ON INVESTMENT SHARING
– Equal sharing (equal distribution of wealth)

CMC SCHEME
– Ang Iglesia ay maglaan ng pundo para sa CMC.
– All cooperators and beneficiaries (if possible) ay doon bibili ng kanilang basic needs sa CMC; at sa CMC din sila magbenta ng kanilang agri products, atbp.
– I-apply ng CMC ang “purchase order system”. Ibig sabihin, ang cooperators and beneficiaries ay magbigay ng listahan ng mga bagay na kanilang kailangan upang matiyak na ang bibilhin ng CMC ay kailangan ng cooperators and beneficiaries.

TRABAHO PARA SA COOPERATORS AND BENEFICIARIES
(1) CMC Stores
(2) CMC Farms
– Ang Iglesia ay bibili o magrenta ng mga lupa upang gawing vegetable farms. (Vegetable farm dahil maliit lang ang lupa na kailangan ngunit malaki ang ani).
Sa panahong kasalukuyan, maganda ang kita sa mushroom farming kaya’t ito ang isa sa nakikita kong maaaring gawing project ng CMC; ngunit kung sa inyong panahon ay mayroong lalong mabuti kaysa rito ay siya ninyong gawin.
All CMC workers/employees ay bibigyan ng minimum wage.

Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin tungkol sa mga bagay na ito ngunit inaakala ko na ang panahong kasalukuyan, at ang inyong panahon, ay magkakaroon ng malaking kaibahan kaya’t ipinaubaya ko na sa matatanda sa inyong panahon ang mga bagay na ito.

Samantala, ang sabi ng Panginoon, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan (Hebreo 13:5). Ang isa sa mga kasangkapan ng Panginoon sa pagganap ng bagay na iyan ay ang mga kapatid sa Panginoon na mayayaman. Kung ibig ng mga kapatid na mayayaman ay maaari nilang takpan ang pangangailangan ng mga banal, lalong-lalo na ang pangangailangan ng mga dukhang kapatid sa Panginoon; upang maganap ang nasusulat, na sinasabi, Ang nagtipon ng marami ay hindi naglabis; at ang nagtipon ng kaunti ay hindi kinulang (2 Corinto 8:15).
Dahil sa equal distribution of wealth, magkakaroon ng pantaypantay na pakinabang sa CMC ang mga dukha at mayayamang kapatid sa Panginoon. Dahil dito, magaganap naman ng mga mayayamang kapatid ang nangasusulat, na sinasabi, Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapuwa; ang Panginoon ang May-lalang sa kanilang lahat (Kawikaan 22:2). Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kaniyang mabuting gawa ay babayaran sa kaniya uli (Kawikaan 19:17).
Kung ibig ng mayayamang kapatid, maaari nilang ibigay sa mga dukhang kapatid ang kanilang profit share sa CMC. Sa gayong paraan ay magaganap nila ang buong kautusan.

Tungkol nga sa mga Gentil na walang kautusan sa katutubo, ay ipinamamanhik ko sa inyo, na bayaan ninyo silang gawan kayo ng mabuti upang maganap nila ang mga bagay ng kautusan. Huwag ninyong tanggihan ang kanilang kaloob sapagka’t sa pamamagitan niyaon ay nakagawa sila ng mabuti sa mga kapatid ng Panginoon; ngunit huwag kayong magsihingi ng anoman sa kanila.
Huwag kayong magsitulad sa mga iba na isinasakdal ang mga Gentil na walang kautusan sa katutubo, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan.
Gaya ng sabi ni apostol Pablo, Tayo baga’y lalong mabuti kay sa kanila? Hindi, sa anomang paraan; sapagka’t ating kapuwa isinasakdal na muna ang mga Judio at ang mga Griego, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan (Roma 3:9).

Sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan (Colosas 3:14).

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Faith without works is useless, according to the Bible

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Ang pananampalataya na walang mga gawa ay walang pakinabang, ayon sa Biblia

SANTIAGO 2 (ADB1905)
14 Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinoman na siya’y may pananampalataya, nguni’t walang mga gawa? makapagliligtas baga sa kaniya ang pananampalatayang iyan?
15 Kung ang isang kapatid na lalake o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw,
16 At ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, Magsiyaon kayong payapa, kayo’y mangagpainit at mangagpakabusog; at gayon ma’y hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan; anong mapapakinabang dito?
17 Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa, ay patay sa kaniyang sarili.
18 Oo, sasabihin ng isang tao, Ikaw ay mayroong pananampalataya, at ako’y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya.
20 … ibig mo bagang maalaman, Oh taong walang kabuluhan, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog?
21 Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa kaniyang inihain si Isaac na kaniyang anak sa ibabaw ng dambana?
22 Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya;
24 Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa’y inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang.
25 At gayon din naman hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa tinanggap niya ang mga sugo, at kaniyang pinapagdaan sila sa ibang daan?
26 Sapagka’t kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay.

EFESO 2 (ADB1905)
8 … sa biyaya kayo (kayong nagsisikilala sa Dios, at nagsisitalima sa evangelio ni Cristo) ay nangaligtas (nangaligtas o nangatubos sa mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan – Hebreo 9:15) sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito’y hindi sa inyong sarili, ito’y kaloob ng Dios;
9 Hindi sa pamamagitan ng mga gawa (mga gawa ng kautusan ng mga gawa), upang ang sinoman ay huwag magmapuri.
(Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? Ito’y inihiwalay na. Sa pamamagitan ng anong kautusan? ng mga gawa? Hindi: kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga maipasisiya natin na ang tao ay inaaring-ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari: kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan (Roma 3:27-28, 31).)
10 Sapagka’t tayo’y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran.

TITO 3 (ADB1905)
4 … nang mahayag na ang kagandahang-loob ng Dios na ating Tagapagligtas, at ang kaniyang pagibig sa tao,
5 Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo (iniligtas o tinubos tayo sa mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan), sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo,
6 Na kaniyang ibinuhos ng sagana sa atin, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Tagapagligtas;
7 Upang, sa pagkaaring-ganap sa atin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pagasa sa buhay na walang hanggan.
8 Tapat ang pasabi, at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patotohanan mong may pagkakatiwala, upang ang mga nagsisipanampalataya sa Dios ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao.

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Mark of the Beast

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Mark of the Beast

Sa katotohanan, ang ayaw magpa-vaccine ay members ng denomination na ang doctrine ay, Microchips ang mark of the beast, na nasusulat sa aklat ng Apocalipsis.
Bilang isang Bible reader and researcher, napatunayan ko na mali ang doctrine na ‘yan dahil unang-una, ang phrase na “mark of the beast” ay wrong translations ng nasusulat sa Manuscripts. (Basahin muna natin ang mga talata tungkol sa sinasabing “mark of the beast”):

APOCALIPSIS 16 (ADB1905)
1 … narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuario, na nagsasabi sa pitong anghel, Humayo kayo, at ibuhos ninyo ang pitong mangkok ng kagalitan ng Dios sa lupa.
2 At humayo ang una, at ibinuhos ang kaniyang mangkok sa lupa; at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop (mark of the beast) na yaon, at nangagsisamba sa kaniyang larawan.

(Ang hayop o beast ay bulaang Cristo, sa makatuwid ay ang anticristo.)

APOCALIPSIS 13 (ADB1905)
16 … ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda (mark) sa kanilang kanang kamay, o sa noo;
17 At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan.
18 Dito’y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka’t siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu’t anim.

Ang sinasabing “tanda or mark” ay pangalan ng hayop (o ng anticristo), at ang pangalan ng anticristo ay 666. Ang pangalan ng hayop at bilang ng kaniyang pangalan ay iisa, sapagka’t ang sabi, Ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay, o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. (Iyan ay isang Economic Isolation dahil sa monopoly. Ang businesses ay owned and controlled by the antichrist; at kapag wala kang mark of the beast ay hindi ka makabili o makapagbili sa businesses na yaon).

TANONG: Ano ang lexical ng salitang mark sa “mark of the beast”?

Strong’s g5480
– Lexical: χάραγμα
– Transliteration: charagma
– Part of Speech: Noun, Neuter
– Phonetic Spelling: khar’-ag-mah
– Definition: sculpture; engraving, a stamp, sign.
– Origin: From the same as charax; a scratch or etching, i.e. Stamp (as a badge of servitude), or sculptured figure (statue).

Ang sinasabi palang mark (sa mark of the beast) ay “sculptured figure or statue“! Rebulto pala ito! Sa makatuwid, ang tamang salin ay “statue of the beast or statue of the anticrist“! Kapag hindi mo tanggapin at sambahin ang larawang inanyuan o rebulto ng anticristo, hindi ka makabili o makapagbili sa businesses na owned and controlled by the antichrist. Ang businesses ng antichrist ay exclusive lamang sa mga sumasamba sa anticristo, sa makatuwid baga’y sa mga taong mayroong rebulto ng anticristo at sumasamba niyaon.
Ang sabi ni apostol Pablo, Ang anomang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan (Roma 3:19). Sa makatuwid, ang tinutukoy ng Biblia ay yaong gumagamit ng Biblia bilang batayan ng kautusan at ng pananampalataya.

TANONG: Anong sinagoga, na gumagamit ng Biblia, ang tumatanggap ng mga rebulto, at sumasamba sa mga yaon bilang patunay ng pagiging kaanib?

(Palagay ko lalong mabuti kung kayo ang sasagot sa tanong na ‘yan.)

Samantala, silang nangagsisamba sa hayop (o anticristo), o sa kaniyang larawan man, at tumanggap ng larawang inanyuan o rebulto sa kanilang noo (sa kanilang pagiisip) o sa kanilang kamay, ay hindi makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa makatuwid, sila’y hindi mapalad at hindi banal. (Basahin natin sa Biblia):

APOCALIPSIS 20 (ADB1905)
4 … nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito, sila’y pinagkalooban ng paghatol: at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita ng Dios, at ang mga hindi sumamba sa hayop, o sa kaniyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay; at sila’y nangabuhay, at nagsipagharing kasama ni Cristo sa loob ng isang libong taon.
5 Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli.
6 Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli: sa mga ito’y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan; kundi sila’y magiging mga saserdote ng Dios at ni Cristo, at mangaghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. [Amen.]

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

The Wise and Righteous Man

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Turuan mo ang pantas, at siya’y magiging lalong pantas pa; iyong turuan ang matuwid, at siya’y lalago sa pagkatuto (Kawikaan 9:9).

AWIT 119 (ADB1905)
96 Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan; nguni’t ang utos mo’y totoong malawak.
97 Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! Siya kong gunita buong araw.
98 Pinarunong ako kay sa aking mga kaaway ng iyong mga utos; sapagka’t mga laging sumasa akin.
99 Ako’y may higit na unawa kay sa lahat ng tagapagturo sa akin; sapagka’t ang iyong mga patotoo ay gunita ko.
100 Ako’y nakakaunawa na higit kay sa may katandaan, sapagka’t aking iningatan ang mga tuntunin mo.
101 Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo.
102 Ako’y hindi lumihis sa iyong mga kahatulan; sapagka’t iyong tinuruan ako.
103 Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa! Oo, matamis kay sa pulot sa aking bibig!
104 Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya’t aking ipinagtatanim ang bawa’t lakad na sinungaling.
105 Ang salita mo’y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas.
106 Ako’y sumumpa, at pinagtibay ko, na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan.

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Walk in the Spirit

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Walk in the Spirit

ROMANS 8 (KJV)
1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.
3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh:
4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
5 For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.
6 For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.
7 Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be.
8 So then they that are in the flesh cannot please God.
9 But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his.

GALATIANS 5 (KJV)
16 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
17 For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
18 But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
22 … the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
23 Meekness, temperance: against such there is no law.
25 If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.

It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life (John 6:63).

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Works of the Flesh

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Works of the Flesh

GALACIA 5 (ADB1905)
16 … Magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman.
17 Sapagka’t ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman; sapagka’t ang mga ito ay nagkakalaban; upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin.
19 At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan,
20 Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya,
21 Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios.

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Works of Darkness

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Works of Darkness

Huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain, sapagka’t ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang (Efeso 5:11-12).

TANONG: Ano-ano ang mga gawa ng kadiliman?

ROMA 13 (ADB1905)
12 Ang gabi ay totoong malalim, at ang araw ay malapit na: iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman, at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan.
13 Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan.

Ang mga gawa ng kadiliman ay katakawan (o pagkain ng mga bagay na inihain sa mga diosdiosan, at pagkain ng dugo, at pagkain ng mga binigti), paglalasing, kalibugan, kahalayan, pagkakaalit, at pagkakainggitan.

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Name of the God of Israel

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Name of the God of Israel

AWIT 68 (ADB1905)
4 Kayo’y magsiawit sa Dios, kayo’y magsiawit ng kapurihan sa kaniyang pangalan: ipaghanda ninyo ng maluwang na lansangan siya na nangangabayo sa mga ilang; ang kaniyang pangalan ay JAH; at mangagalak kayo sa harap niya.

Ang lexical ng salitang JAH ay יָהּ (yaw):

Strong’s h3050
– Lexical: יָהּ
– Transliteration: Yah
– Part of Speech: Proper Name
– Phonetic Spelling: yaw
– Definition: the name of the God of Israel.
– Origin: Contraction for Yhovah, and meaning the same; Jah, the sacred name.

Yhovah (pronounced yeh-ho-vaw’); Strong’s h3068

Strong’s h3068
– Lexical: יְהוָֹה
– Transliteration: Yhvh
– Part of Speech: Proper Name
– Phonetic Spelling: yeh-ho-vaw’
– Definition: the proper name of the God of Israel.
– Origin: From hayah; (the) self-Existent or Eternal; Jewish national name of God.

Silang nangakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo; sapagka’t ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo (Awit 9:10).

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Spiritual Gifts

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Spiritual Gifts

1 CORINTO 12 (ADB1905)
1 Ngayon, tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam.
4 Ngayo’y may iba’t ibang mga kaloob, datapuwa’t iisang Espiritu.
5 At may iba’t ibang mga pangangasiwa, datapuwa’t iisang Panginoon.
6 At may iba’t ibang paggawa, datapuwa’t iisang Dios na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat.
7 Datapuwa’t sa bawa’t isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu, upang pakinabangan naman.
8 Sapagka’t sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan; at sa iba’y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu:
9 Sa iba’y ang pananampalataya, sa gayon ding Espiritu; at sa iba’y ang mga kaloob na pagpapagaling, sa iisang Espiritu.
10 At sa iba’y ang mga paggawa ng mga himala; at sa iba’y hula; at sa iba’y ang pagkilala sa mga espiritu; at sa iba’y ang iba’t ibang wika; at sa iba’y ang pagpapaliwanag ng mga wika.
11 Datapuwa’t ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu, na binabahagi sa bawa’t isa ayon sa kaniyang ibig.
12 Sapagka’t kung paanong ang katawan ay iisa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagama’t marami, ay iisang katawan; gayon din naman si Cristo.
13 Sapagka’t sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo’y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.
14 Sapagka’t ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami.
15 Kung sasabihin ng paa, Sapagka’t hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan; hindi nga dahil dito’y hindi sa katawan.
16 At kung sasabihin ng tainga, Sapagka’t hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan; hindi nga dahil dito’y hindi sa katawan.
17 Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroroon ang pangamoy.
18 Datapuwa’t ngayo’y inilagay ng Dios ang bawa’t isa sa mga sangkap ng katawan, ayon sa kaniyang minagaling.
19 At kung ang lahat nga’y pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan?
20 Datapuwa’t maraming mga sangkap nga, nguni’t iisa ang katawan.
21 At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, Hindi kita kinakailangan: at hindi rin ang ulo sa mga paa, Hindi ko kayo kailangan.
22 Hindi, kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari’y lalong mahihina:
23 At yaong mga sangkap ng katawan, na inaakala nating kakaunti ang kapurihan, sa mga ito ipinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri; at ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan;
24 Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan: datapuwa’t hinusay ng Dios ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri yaong sangkap na may kakulangan;
25 Upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan; kundi ang mga sangkap ay mangagkaroon ng magkasing-isang pagiingat sa isa’t isa.
26 At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdaramdam na kasama niya; o kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya.
27 Kayo nga ang katawan ni Cristo, at bawa’t isa’y samasamang mga sangkap niya.
28 At ang Dios ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una’y mga apostol, ikalawa’y mga propeta, ikatlo’y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba’t ibang mga wika.
29 Lahat baga’y mga apostol? lahat baga’y mga propeta? lahat baga’y mga guro? lahat baga’y mga manggagawa ng mga himala?
30 May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat? nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika? lahat baga ay nangagpapaliwanag?
31 Datapuwa’t maningas ninyong nasain, ang lalong dakilang mga kaloob. At itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagalinggalingan.
(1 CORINTO 13)
1 Kung ako’y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa’t wala akong pagibig, ay ako’y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw.
2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa’t mapalipat ko ang mga bundok, datapuwa’t wala akong pagibig, ay wala akong kabuluhan.
3 At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapuwa’t wala akong pagibig, ay walang pakikinabangin sa akin.
4 Ang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pagibig ay hindi nananaghili; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo.
5 Hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama;
6 Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan;
7 Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis.
8 Ang pagibig ay hindi nagkukulang kailan man: kahit maging mga hula, ay mangatatapos; maging mga wika, ay titigil: maging kaalaman, ay mawawala.
9 Sapagka’t nangakakakilala tayo ng bahagya, at nanganghuhula tayo ng bahagya;
10 Datapuwa’t kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos.
11 Nang ako’y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nagiisip akong gaya ng bata: ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata.
12 Sapagka’t ngayo’y malabo tayong nakakikita sa isang salamin; nguni’t pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan: ngayo’y nakikilala ko ng bahagya, nguni’t pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin.
13 Datapuwa’t ngayo’y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni’t ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig.
(1 CORINTO 14)
1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma’y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni’t lalo na ang kayo’y mangakapanghula.
2 Sapagka’t ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka’t walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga.
3 Datapuwa’t ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, at sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw.
4 Ang nagsasalita ng wika, ay nagpapatibay sa sarili; nguni’t ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia.
5 Ibig ko sanang kayong lahat ay mangagsalita ng mga wika, datapuwa’t lalo na ang kayo’y magsipanghula: at lalong dakila ang nanghuhula kay sa nagsasalita ng mga wika, maliban na kung siya’y magpapaliwanag upang ang iglesia ay mapagtibay.
6 Ngayon nga, mga kapatid, kung ako’y pumariyan sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangin sa akin, maliban na kung kayo’y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag, o ng kaalaman, o ng panghuhula, o ng aral?
7 Kahit ang mga bagay na walang buhay, na nagsisitunog, maging plauta, o alpa, kundi bigyan ng pagkakaiba ang mga tunog, paanong malalaman kung ano ang tinutugtog sa plauta o sa alpa?
8 Sapagka’t kung ang pakakak ay tumunog na walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikibaka?
9 Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? sapagka’t sa hangin kayo magsisipagsalita.
10 Halimbawa, mayroon ngang iba’t ibang mga tinig sa sanglibutan, at walang di may kahulugan.
11 Kung hindi ko nga nalalaman ang kahulugan ng tinig, magiging barbaro ako sa nagsasalita, at ang nagsasalita ay magiging barbaro sa akin.
12 Gayon din naman kayo, na yamang kayo’y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa espiritu ay pagsikapan ninyong kayo’y magsisagana sa ikatitibay ng iglesia.
13 Kaya’t ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya’y makapagpaliwanag.
14 Sapagka’t kung ako’y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu, datapuwa’t ang aking pagiisip ay hindi namumunga.
15 Ano nga ito? Mananalangin ako sa espiritu, at mananalangin din naman ako sa pagiisip: aawit ako sa espiritu, at aawit din naman ako sa pagiisip.
16 Sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong, paanong siya’y makapagsasabi ng, Siya nawa, sa iyong pagpapasalamat, palibhasa’y hindi nalalaman ang inyong sinasabi?
17 Sapagka’t ikaw sa katotohanan ay nagpapasalamat kang mabuti, datapuwa’t ang iba’y hindi napapagtibay.
18 Nagpapasalamat ako sa Dios, na ako’y nagsasalita ng mga wika na higit kay sa inyong lahat:
19 Nguni’t sa iglesia ibig ko pang magsalita ng limang salita ng aking pagiisip, upang makapagturo ako naman sa iba, kay sa magsalita ng sangpung libong salita sa wika.
20 Mga kapatid, huwag kayong mangagpakabata sa pagiisip; gayon ma’y sa kahalayan ay mangagpakasanggol kayo, datapuwa’t sa pagiisip kayo’y mangagpakatao.
21 Sa kautusan ay nasusulat, sa pamamagitan ng mga taong may iba’t ibang wika, at sa pamamagitan ng mga labi ng mga taga ibang lupa ay magsasalita ako, sa bayang ito: at gayon ma’y hindi ako pakikinggan nila, ang sabi ng Panginoon.
22 Kaya nga ang mga wika ay pinaka tanda, hindi sa mga nagsisisampalataya; kundi sa mga hindi nagsisisampalataya; nguni’t ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisisampalataya, kundi sa mga nagsisisampalataya.
23 Kung ang buong iglesia nga’y magkatipon sa isang dako at lahat ay mangagsalita ng mga wika, at mangagsipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsisisampalataya, hindi baga nila sasabihing kayo’y mga ulol?
24 Datapuwa’t kung ang lahat ay nagsisipanghula, at may pumasok na isang hindi sumasampalataya, o hindi marunong, mahihikayat siya ng lahat, masisiyasat siya ng lahat;
25 Ang mga lihim ng kaniyang puso ay nahahayag; at sa gayo’y magpapatirapa siya at sasamba sa Dios, na sasabihing, Tunay ngang ang Dios ay nasa gitna ninyo.
26 Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo’y nangagkakatipon ang bawa’t isa sa inyo’y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay.
27 Kung nagsasalita ang sinoman ng wika, maging dalawa, o huwag higit sa tatlo, at sunodsunod; at ang isa’y magpaliwanag:
28 Datapuwa’t kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia; at siya’y magsalita sa kaniyang sarili, at sa Dios.
29 At ang dalawa o tatlo sa mga propeta ay magsipagsalita, at ang mga iba’y mangagsiyasat.
30 Datapuwa’t kung may ipinahayag na anoman sa isang nauupo, ay tumahimik ang nauuna.
31 Sapagka’t kayong lahat ay makapanghuhulang isa-isa, upang ang lahat ay mangatuto, at ang lahat ay maaralan;
32 At ang mga espiritu ng mga propeta ay nasasakupan ng mga propeta;
33 Sapagka’t ang Dios ay hindi Dios ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal,
34 Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia: sapagka’t sila’y walang kapahintulutang mangagsalita; kundi sila’y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan.
35 At kung ibig nilang maalaman ang anomang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay; sapagka’t mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia.
36 Ano? lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Dios? o sa inyo lamang dumating?
37 Kung iniisip ninoman na siya’y propeta, o ayon sa espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo’y isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon.
38 Datapuwa’t kung ang sinoman ay mangmang, ay manatili siyang mangmang.
39 Kaya nga, mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika.
40 [Ngunit gawin nang disente at maayos ang lahat ng bagay].

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Create your website with WordPress.com
Get started