Featured

This shall be written for the generation to come (Psalms 102:18).

Table of Contents

Epistolé: 1
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/06/name-of-the-god-of-israel/

Epistolé: 2
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/05/abominable-prayer/

Epistolé: 3
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/06/do-not-go-beyond-what-is-written/

Epistolé: 4
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/06/meaning-of-the-word-covenant/

Epistolé: 5
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/11/faith-without-works-is-useless-according-to-the-bible/

Epistolé: 6
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/05/how-to-fulfil-the-law-of-christ-according-to-the-bible/

Epistolé: 7
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/13/bear-one-anothers-burdens/

Epistolé: 8
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/05/how-to-purify-our-souls-according-to-the-bible/

Epistolé: 9
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/05/how-to-purify-our-hearts-according-to-the-bible/

Epistolé: 10
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/20/prayer-and-vow-to-the-most-high-god/

Epistolé: 11
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/05/how-can-we-be-sure-that-the-lord-god-has-forgiven-us-according-to-the-bible/

Epistolé: 12
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/03/interpretations-of-matthew-76/

Epistolé: 13
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/20/redemption-of-the-transgressions-that-were-under-the-first-testament/

Epistolé: 14
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/26/church-members-and-non-church-members-who-will-be-saved/

Epistolé: 15
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/20/mystery-of-christ/

Epistolé: 16
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/20/letter-to-the-gentiles-who-have-believed-and-turn-to-god/

Epistolé: 17
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/20/be-not-highminded-but-fear/

Epistolé: 18
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/06/spiritual-gifts/

Epistolé: 19
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/01/the-desolation-of-large-and-beautiful-churches/

Epistolé: 20
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/17/the-dark-secrets-of-the-latin-church-aka-roman-catholic-church/

Epistolé: 21
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/08/mark-of-the-beast/

Epistolé: 22
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/06/works-of-darkness/

Epistolé: 23
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/06/works-of-the-flesh/

Epistolé: 24
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/06/walk-in-the-spirit/

Epistolé: 25
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/06/the-wise-and-righteous-man/

Epistolé: 26
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/18/is-it-true-that-with-god-nothing-shall-be-impossible/

Epistolé: 27
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/03/20/only-true-god/

Epistolé: 28
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/06/04/blasphemous-words-against-the-holy-spirit/

Epistolé: 29
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/06/04/on-this-wise-ye-shall-bless-the-children-of-israel/

To be continued…

Eschatos Epistolé
https://adelphosbernabe.wordpress.com/2022/02/26/none-of-the-wicked-shall-understand/

On this wise ye shall bless the children of Israel

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Sa ganitong paraan babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel

BILANG 6 (ADB1905)
22 … sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi,
23 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na sasabihin, Sa ganitong paraan babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel; inyong sasabihin sa kanila:
24 Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka:
25 Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo, at mahabag sa iyo:
26 Ilingap nawa ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo, at bigyan ka ng kapayapaan.
27 Gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel; at aking pagpapalain sila.

Kapatid, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo, at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo, at bigyan ka ng kapayapaan. Siya nawa.

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Blasphemous words against the Holy Spirit

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Salitang kapusungan laban sa Espiritu Santo

MARCOS 3 (ADB1905)
28 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao, at ang mga kapusungan nila kailan ma’t sila’y mangagsasalita ng kapusungan:
29 Datapuwa’t sinomang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailan man, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan:

TANONG: Ano ang salitang kapusungan laban sa Espiritu Santo?

MARCOS 3 (ADB1905)
30 Sapagka’t sinabi nila, Siya’y may isang karumaldumal na espiritu.

Ang sabi, Sinabi nila (ng mga eskriba), Siya (si Jesus) ay may isang karumaldumal na espiritu.
Ang salitang kapusungan laban sa Espiritu Santo ay ang tawaging karumaldumal ang Espiritu Santo; sapagka’t ang Espiritu Santo ay banal na Espiritu ng Dios na Makapangyarihan sa lahat.

(Ang sinabi sa 3:30 ng Marcos ay batay sa sinabi ng mga eskriba sa 3:22 ng Marcos, na sinasabi, Sinabi ng mga eskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem, Nasa kaniya (kay Jesus) si Beelzebub, at, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonio ay nagpapalabas siya ng mga demonio.)

Si Cristo Jesus ay nagpapalabas ng mga demonio hindi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonio, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios; gaya ng nasusulat, na sinasabi, Kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios nagpapalabas ako ng mga demonio, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Dios (Mateo 12:28).

Sa makatuwid, ang tinawag ng mga eskriba na Beelzebub (na diumano’y na kay Jesus) ay ang Espiritu Santo.
Tinawag nilang Beelzebub ang Espiritu Santo, sa makatuwid baga’y karumaldumal na espiritu; na ayon sa Biblia, salitang kapusungan laban sa Espiritu Santo, na walang kapatawaran magpakailan man, na may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan!

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Only true God

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Only true God

EFESO 4 (ADB1905)
6 Isang Dios …

1 TIMOTEO 2 (ADB1905)
5 … may isang Dios …

1 CORINTO 8 (ADB1905)
6 … may isang Dios lamang, ang Ama, …

Ang sabi sa 9:6 ng Isaias, Sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat; at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.
(Si Cristo Jesus ay tinatawag na Makapangyarihang Dios.)
Sinasabi rin sa 1:18 ng Juan na si Cristo Jesus ay μονογενής θεός (only begotten God).

TANONG: Bakit tinatawag na isang Dios ang Dios na Makapangyarihan sa lahat, gayong si Cristo Jesus ay Dios din?

ROMA 3 (ADB1905)
29 O ang Dios baga ay Dios ng mga Judio lamang? hindi baga siya ang Dios din ng mga Gentil? Oo, ng mga Gentil din naman:
30 Kung gayon nga na iisa ang Dios, at kaniyang aariing-ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya.

In English it says,

ROMANS 3 (KJV)
29 Is he the God of the Jews only? is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also:
30 Seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith.

Tinatawag na “isang Dios” ang Dios na Makapangyarihan sa lahat, sapagka’t siya ay Dios ng mga Judio at ng mga Gentil.
Ang Dios na Makapangyarihan sa lahat ang tanging tunay na Dios (only true God) ng mga Judio at ng mga Gentil.
Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo’y mga dios? Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan) (Juan 10:34-35).
Ang Panginoon ninyong Dios, ay siyang Dios ng mga dios, at Panginoon ng mga panginoon, siyang dakilang Dios, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot (Deuteronomio 10:17). Amen.

Si Cristo Jesus ay Principe at Tagapagligtas (Gawa 5:30-31). Sa makatuwid, ang Principe na si Cristo Jesus ay μονογενής θεός (only begotten God).
Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka’t sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo’y mabuhay sa pamamagitan niya (1 Juan 4:9).
Ang lahat ng sa kaniya (kay Cristo Jesus) ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan (Juan 1:12).
Tayo (tayong nagsisikilala sa Dios, at nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus) ay itinalaga niya (ng Dios) nang una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya, ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban (Efeso 1:5). Amen.

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Bear One Another’s Burdens

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Bear One Another’s Burdens

Sa pamamagitan ng pagibig ay mangaglingkuran kayo, sapagka’t ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito: Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili (Galacia 5:13-14).
Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa’t isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo (Galacia 6:2).

Kung ang isang kapatid na lalake o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, Magsiyaon kayong payapa, kayo’y mangagpainit at mangagpakabusog; at gayon ma’y hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan; anong mapapakinabang dito (Santiago 2:15-16)?

Sabi ni apostol Pablo, Ang kanila (ni Santiago at ni Cefas at ni Juan) lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha; na ang bagay ring ito’y aking pinagsisikapan gawain (Galacia 2:10).

TANONG: Paano ginanap ng mga kapatid ang kautusan, na sinasabi, Alalahanin ang mga dukha?

GAWA 2 (ADB1905)
44 … ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon, at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan;
45 At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan, at ipinamahagi sa lahat, ayon sa pangangailangan ng bawa’t isa.

GAWA 4 (ADB1905)
32 … ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nangagkakaisa ang puso at kaluluwa: at sinoma’y walang nagsabing kaniyang sarili ang anoman sa mga bagay na kaniyang inaari: kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan.

Aaminin ko na mahirap gawin ang bagay na ‘yan sa panahong kasalukuyan, sapagka’t kung paanong nang unang mga panahon ay mayroong mga magnanakaw, ay gayon din naman sa panahong kasalukuyan; kaya’t mahirap sa isa na ipagkatiwala sa iba ang pamamahala ng kaniyang pag-aari.
Gayon pa man, mayroong isang paraan na maaari ninyong gawin na ang results ay halos pareho lamang sa results ng ginawa ng mga kapatid noong unang siglo.

MULTIPURPOSE COOPERATIVE

What is Cooperative?
– an enterprise or organization owned by and operated for the benefit of those using its services

PROPOSED PROJECT NAME
– Christians Multipurpose Cooperative (CMC)

COOPERATORS AND BENEFICIARIES
– All Church Members

RETURN ON INVESTMENT SHARING
– Equal sharing (equal distribution of wealth)

CMC SCHEME
– Ang Iglesia ay maglaan ng pundo para sa CMC.
– All cooperators and beneficiaries (if possible) ay doon bibili ng kanilang basic needs sa CMC; at sa CMC din sila magbenta ng kanilang agri products, atbp.
– I-apply ng CMC ang “purchase order system”. Ibig sabihin, ang cooperators and beneficiaries ay magbigay ng listahan ng mga bagay na kanilang kailangan upang matiyak na ang bibilhin ng CMC ay kailangan ng cooperators and beneficiaries.

TRABAHO PARA SA COOPERATORS AND BENEFICIARIES
(1) CMC Stores
(2) CMC Farms
– Ang Iglesia ay bibili o magrenta ng mga lupa upang gawing vegetable farms. (Vegetable farm dahil maliit lang ang lupa na kailangan ngunit malaki ang ani).
Sa panahong kasalukuyan, maganda ang kita sa mushroom farming kaya’t ito ang isa sa nakikita kong maaaring gawing project ng CMC; ngunit kung sa inyong panahon ay mayroong lalong mabuti kaysa rito ay siya ninyong gawin.
All CMC workers/employees ay bibigyan ng minimum wage.

Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin tungkol sa mga bagay na ito ngunit inaakala ko na ang panahong kasalukuyan, at ang inyong panahon, ay magkakaroon ng malaking kaibahan kaya’t ipinaubaya ko na sa matatanda sa inyong panahon ang mga bagay na ito.

Samantala, ang sabi ng Panginoon, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan (Hebreo 13:5). Ang isa sa mga kasangkapan ng Panginoon sa pagganap ng bagay na ito ay ang mga kapatid sa Panginoon na mayayaman. Kung ibig ng mga kapatid na mayayaman ay maaari nilang takpan ang pangangailangan ng mga banal, lalong-lalo na ang pangangailangan ng mga dukhang kapatid sa Panginoon; upang maganap ang nasusulat, na sinasabi, Ang nagtipon ng marami ay hindi naglabis; at ang nagtipon ng kaunti ay hindi kinulang (2 Corinto 8:15).
Dahil sa equal distribution of wealth, magkakaroon ng pantaypantay na pakinabang sa CMC ang mga dukha at mayayamang kapatid sa Panginoon. Dahil dito, magaganap naman ng mga mayayamang kapatid ang nangasusulat, na sinasabi, Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapuwa; ang Panginoon ang May-lalang sa kanilang lahat (Kawikaan 22:2). Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kaniyang mabuting gawa ay babayaran sa kaniya uli (Kawikaan 19:17).
Kung ibig ng mayayamang kapatid, maaari nilang ibigay sa mga dukhang kapatid ang kanilang profit share sa CMC. Sa gayong paraan ay magaganap nila ang buong kautusan.

Tungkol nga sa mga Gentil na walang kautusan sa katutubo, ay ipinamamanhik ko sa inyo, na bayaan ninyo silang gawan kayo ng mabuti upang maganap nila ang mga bagay ng kautusan. Huwag ninyong tanggihan ang kanilang kaloob sapagka’t sa pamamagitan niyaon ay nakagawa sila ng mabuti sa mga kapatid ng Panginoon; ngunit huwag kayong magsihingi ng anoman sa kanila.
Huwag kayong magsitulad sa mga iba na isinasakdal ang mga Gentil na walang kautusan sa katutubo, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan.
Gaya ng sabi ni apostol Pablo, Tayo baga’y lalong mabuti kay sa kanila? Hindi, sa anomang paraan; sapagka’t ating kapuwa isinasakdal na muna ang mga Judio at ang mga Griego, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan (Roma 3:9).

Sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan (Colosas 3:14).

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Faith without works is useless, according to the Bible

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Ang pananampalataya na walang mga gawa ay walang pakinabang, ayon sa Biblia

SANTIAGO 2 (ADB1905)
14 Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinoman na siya’y may pananampalataya, nguni’t walang mga gawa? makapagliligtas baga sa kaniya ang pananampalatayang iyan?
15 Kung ang isang kapatid na lalake o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw,
16 At ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, Magsiyaon kayong payapa, kayo’y mangagpainit at mangagpakabusog; at gayon ma’y hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan; anong mapapakinabang dito?
17 Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa, ay patay sa kaniyang sarili.
18 Oo, sasabihin ng isang tao, Ikaw ay mayroong pananampalataya, at ako’y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya.
20 … ibig mo bagang maalaman, Oh taong walang kabuluhan, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog?
21 Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa kaniyang inihain si Isaac na kaniyang anak sa ibabaw ng dambana?
22 Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya;
24 Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa’y inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang.
25 At gayon din naman hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa tinanggap niya ang mga sugo, at kaniyang pinapagdaan sila sa ibang daan?
26 Sapagka’t kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay.

EFESO 2 (ADB1905)
8 … sa biyaya kayo (kayong nagsisikilala sa Dios, at nagsisitalima sa evangelio ni Cristo) ay nangaligtas (nangaligtas o nangatubos sa mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan – Hebreo 9:15) sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito’y hindi sa inyong sarili, ito’y kaloob ng Dios;
9 Hindi sa pamamagitan ng mga gawa (mga gawa ng kautusan ng mga gawa), upang ang sinoman ay huwag magmapuri.
(Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? Ito’y inihiwalay na. Sa pamamagitan ng anong kautusan? ng mga gawa? Hindi: kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga maipasisiya natin na ang tao ay inaaring-ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari: kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan (Roma 3:27-28, 31).)
10 Sapagka’t tayo’y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran.

TITO 3 (ADB1905)
4 … nang mahayag na ang kagandahang-loob ng Dios na ating Tagapagligtas, at ang kaniyang pagibig sa tao,
5 Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo (iniligtas o tinubos tayo sa mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan), sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo,
6 Na kaniyang ibinuhos ng sagana sa atin, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Tagapagligtas;
7 Upang, sa pagkaaring-ganap sa atin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pagasa sa buhay na walang hanggan.
8 Tapat ang pasabi, at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patotohanan mong may pagkakatiwala, upang ang mga nagsisipanampalataya sa Dios ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao.

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Mark of the Beast

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Mark of the Beast

Sa katotohanan, ang ayaw magpa-vaccine ay members ng denomination na ang doctrine ay, Microchips ang mark of the beast, na nasusulat sa aklat ng Apocalipsis.
Bilang isang Bible reader and researcher, napatunayan ko na mali ang doctrine na ‘yan dahil unang-una, ang phrase na “mark of the beast” ay wrong translations ng nasusulat sa Manuscripts. (Basahin muna natin ang mga talata tungkol sa sinasabing “mark of the beast”):

APOCALIPSIS 16 (ADB1905)
1 … narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuario, na nagsasabi sa pitong anghel, Humayo kayo, at ibuhos ninyo ang pitong mangkok ng kagalitan ng Dios sa lupa.
2 At humayo ang una, at ibinuhos ang kaniyang mangkok sa lupa; at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop (mark of the beast) na yaon, at nangagsisamba sa kaniyang larawan.

(Ang hayop o beast ay bulaang Cristo, sa makatuwid ay ang anticristo.)

APOCALIPSIS 13 (ADB1905)
16 … ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda (mark) sa kanilang kanang kamay, o sa noo;
17 At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan.
18 Dito’y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka’t siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu’t anim.

Ang sinasabing “tanda or mark” ay pangalan ng hayop (o ng anticristo), at ang pangalan ng anticristo ay 666. Ang pangalan ng hayop at bilang ng kaniyang pangalan ay iisa, sapagka’t ang sabi, Ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay, o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. (Iyan ay isang Economic Isolation dahil sa monopoly. Ang businesses ay owned and controlled by the antichrist; at kapag wala kang mark of the beast ay hindi ka makabili o makapagbili sa businesses na yaon).

TANONG: Ano ang lexical ng salitang mark sa “mark of the beast”?

Strong’s g5480
– Lexical: χάραγμα
– Transliteration: charagma
– Part of Speech: Noun, Neuter
– Phonetic Spelling: khar’-ag-mah
– Definition: sculpture; engraving, a stamp, sign.
– Origin: From the same as charax; a scratch or etching, i.e. Stamp (as a badge of servitude), or sculptured figure (statue).

Ang sinasabi palang mark (sa mark of the beast) ay “sculptured figure or statue“! Rebulto pala ito! Sa makatuwid, ang tamang salin ay “statue of the beast or statue of the anticrist“! Kapag hindi mo tanggapin at sambahin ang larawang inanyuan o rebulto ng anticristo, hindi ka makabili o makapagbili sa businesses na owned and controlled by the antichrist. Ang businesses ng antichrist ay exclusive lamang sa mga sumasamba sa anticristo, sa makatuwid baga’y sa mga taong mayroong rebulto ng anticristo at sumasamba niyaon.
Ang sabi ni apostol Pablo, Ang anomang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan (Roma 3:19). Sa makatuwid, ang tinutukoy ng Biblia ay yaong gumagamit ng Biblia bilang batayan ng kautusan at ng pananampalataya.

TANONG: Anong sinagoga, na gumagamit ng Biblia, ang tumatanggap ng mga rebulto, at sumasamba sa mga yaon bilang patunay ng pagiging kaanib?

(Palagay ko lalong mabuti kung kayo ang sasagot sa tanong na ‘yan.)

Samantala, silang nangagsisamba sa hayop (o anticristo), o sa kaniyang larawan man, at tumanggap ng larawang inanyuan o rebulto sa kanilang noo (sa kanilang pagiisip) o sa kanilang kamay, ay hindi makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa makatuwid, sila’y hindi mapalad at hindi banal. (Basahin natin sa Biblia):

APOCALIPSIS 20 (ADB1905)
4 … nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito, sila’y pinagkalooban ng paghatol: at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita ng Dios, at ang mga hindi sumamba sa hayop, o sa kaniyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay; at sila’y nangabuhay, at nagsipagharing kasama ni Cristo sa loob ng isang libong taon.
5 Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli.
6 Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli: sa mga ito’y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan; kundi sila’y magiging mga saserdote ng Dios at ni Cristo, at mangaghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. [Amen.]

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

The Wise and Righteous Man

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

AWIT 119 (ADB1905)
96 Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan; nguni’t ang utos mo’y totoong malawak.
97 Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! Siya kong gunita buong araw.
98 Pinarunong ako kay sa aking mga kaaway ng iyong mga utos; sapagka’t mga laging sumasa akin.
99 Ako’y may higit na unawa kay sa lahat ng tagapagturo sa akin; sapagka’t ang iyong mga patotoo ay gunita ko.
100 Ako’y nakakaunawa na higit kay sa may katandaan, sapagka’t aking iningatan ang mga tuntunin mo.
101 Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo.
102 Ako’y hindi lumihis sa iyong mga kahatulan; sapagka’t iyong tinuruan ako.
103 Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa! Oo, matamis kay sa pulot sa aking bibig!
104 Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya’t aking ipinagtatanim ang bawa’t lakad na sinungaling.
105 Ang salita mo’y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas.
106 Ako’y sumumpa, at pinagtibay ko, na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan.

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Walk in the Spirit

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Walk in the Spirit

ROMANS 8 (KJV)
1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.
3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh:
4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
5 For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.
6 For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.
7 Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be.
8 So then they that are in the flesh cannot please God.
9 But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his.

GALATIANS 5 (KJV)
16 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
17 For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
18 But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
22 … the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
23 Meekness, temperance: against such there is no law.
25 If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.

It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life (John 6:63).

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Works of the Flesh

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Works of the Flesh

GALACIA 5 (ADB1905)
16 … Magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman.
17 Sapagka’t ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman; sapagka’t ang mga ito ay nagkakalaban; upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin.
19 At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan,
20 Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya,
21 Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios.

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Create your website with WordPress.com
Get started