Mystery of Christ

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Mystery of Christ

EFESO 3 (ADB1905)
3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin (kay apostol Pablo) ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita.
4 Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo;
5 Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu;
6 Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan (o kasangkap ng iglesia – Colosas 1:18), at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio,

Sa panahong kasalukuyan, Ang mga Gentil ay magiging mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan (o kasangkap ng iglesia – Colosas 1:18), at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. Sa makatuwid, Ang tanging mangaliligtas ay sila na nagsisikilala sa Dios, at sila na nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus. (Basahin natin sa Biblia):

2 TESALONICA 1 (ADB1905)
7 … sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy,
8 Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus:
9 Na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan.
10 Pagka paririto siya upang luwalhatiin sa kaniyang mga banal, at upang siya’y maging kahangahanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na yaon (sapagka’t ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan).

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: