Is it true that with God nothing shall be impossible?

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Is it true that with God nothing shall be impossible?

Ang pinagbabatayan ng mga upahang pastor sa kanilang aral, na sinasabi, “Walang imposible sa Dios“, ay ang maling translations ng 1:37 ng Lucas. (Basahin natin sa Biblia):

LUKE 1 (KJV)
37 For with God nothing shall be impossible.

Ang lexical ng salitang “nothing” ay ῥῆμα (hray’-mah), na ang definition ay “a thing spoken“. Sa makatuwid, ang A1 Tagalog translation ay, “Walang imposible sa mga bagay na sinalita ng Dios“. (Hindi kasama diyan ang mga bagay na hindi sinalita ng Dios!)

REFERENCE
Strong’s g4487
– Lexical: ῥῆμα
– Transliteration: rhéma
– Part of Speech: Noun, Neuter
– Phonetic Spelling: hray’-mah
– Definition: a thing spoken, (a) a word or saying of any kind, as command, report, promise, (b) a thing, matter, business.
– Origin: From rheo; an utterance (individually, collectively or specially); by implication, a matter or topic (especially of narration, command or dispute); with a negative naught whatever.

Mayroong impossible sa Dios! (Basahin natin sa Biblia):

In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began (Titus 1:2)!

God that cannot lie!

It was impossible for God to lie! – Hebrews 6:18

TANONG: Paano natin maipagkakasundo ang Lucas 1:37 at Marcos 10:27?

(Basahin natin ang 10 ng Marcos):

MARK 10 (KJV)
27 And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but not with God: for with God all things are possible.

Ang lexical ng salitang “possible” ay δυνατός (doo-nat-os’):

Strong’s g1415
– Lexical: δυνατός
– Transliteration: dunatos
– Part of Speech: Adjective
– Phonetic Spelling: doo-nat-os’
– Definition: (a) of persons: powerful, able, (b) of things: possible.
– Origin: From dunamai; powerful or capable (literally or figuratively); neuter possible.

Ang definition ng salitang δυνατός (doo-nat-os’) ay “(a) of persons: powerful, able, (b) of things: possible”. Ang salitang “possible” ay literally or figuratively meaning ng “(b) of things”, hindi ng “(a) of persons”.

Sa makatuwid, ang translations ng Luke 1:37 and Mark 10:27 ay parehong mali.
Ang 10:27 ng Marcos ay sagot ni Cristo Jesus sa tanong na nasusulat sa 10:26. (Basahin natin sa Biblia):

MARK 10 (KJV)
26 And they were astonished out of measure, saying among themselves, Who then can be saved?

Ang tanong ng mga alagad kay Cristo Jesus, Who then can be saved?
Ang tinutukoy diyan ng mga alagad ay “mga tao“, therefore, doon dapat kumuha ng definition sa “(a) of persons”, hindi sa “(b) of things”, dahil hindi naman “mga bagay” ang ililigtas, kundi mga tao. (Ang salitang δυνατός (doo-nat-os’) din ang lexical ng salitang “possible” na nasusulat sa Matthew 19:26). Sa makatuwid, ang translations ng Luke 1:37, Mark 10:27, and Matthew 19:26 ay parehong mali.

(Maliwanag ang texts and context niyan, sa nakakaunawa.)

Ganito ang sabi ng Panginoon, Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran; walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kaniya na nakakaunawa, at matuwid sa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman (Kawikaan 8:8-9).

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: