Bear One Another’s Burdens

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Bear One Another’s Burdens

Sa pamamagitan ng pagibig ay mangaglingkuran kayo, sapagka’t ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito: Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili (Galacia 5:13-14).
Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa’t isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo (Galacia 6:2).

Kung ang isang kapatid na lalake o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, Magsiyaon kayong payapa, kayo’y mangagpainit at mangagpakabusog; at gayon ma’y hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan; anong mapapakinabang dito (Santiago 2:15-16)?

Sabi ni apostol Pablo, Ang kanila (ni Santiago at ni Cefas at ni Juan) lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha; na ang bagay ring ito’y aking pinagsisikapan gawain (Galacia 2:10).

TANONG: Paano ginanap ng mga kapatid ang kautusan, na sinasabi, Alalahanin ang mga dukha?

GAWA 2 (ADB1905)
44 … ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon, at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan;
45 At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan, at ipinamahagi sa lahat, ayon sa pangangailangan ng bawa’t isa.

GAWA 4 (ADB1905)
32 … ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nangagkakaisa ang puso at kaluluwa: at sinoma’y walang nagsabing kaniyang sarili ang anoman sa mga bagay na kaniyang inaari: kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan.

Aaminin ko na mahirap gawin ang bagay na ‘yan sa panahong kasalukuyan, sapagka’t kung paanong nang unang mga panahon ay mayroong mga magnanakaw, ay gayon din naman sa panahong kasalukuyan; kaya’t mahirap sa isa na ipagkatiwala sa iba ang pamamahala ng kaniyang pag-aari.
Gayon pa man, mayroong isang paraan na maaari ninyong gawin na ang results ay halos pareho lamang sa results ng ginawa ng mga kapatid noong unang siglo.

MULTIPURPOSE COOPERATIVE

What is Cooperative?
– an enterprise or organization owned by and operated for the benefit of those using its services

PROPOSED PROJECT NAME
– Christians Multipurpose Cooperative (CMC)

COOPERATORS AND BENEFICIARIES
– All Church Members

RETURN ON INVESTMENT SHARING
– Equal sharing (equal distribution of wealth)

CMC SCHEME
– Ang Iglesia ay maglaan ng pundo para sa CMC.
– All cooperators and beneficiaries (if possible) ay doon bibili ng kanilang basic needs sa CMC; at sa CMC din sila magbenta ng kanilang agri products, atbp.
– I-apply ng CMC ang “purchase order system”. Ibig sabihin, ang cooperators and beneficiaries ay magbigay ng listahan ng mga bagay na kanilang kailangan upang matiyak na ang bibilhin ng CMC ay kailangan ng cooperators and beneficiaries.

TRABAHO PARA SA COOPERATORS AND BENEFICIARIES
(1) CMC Stores
(2) CMC Farms
– Ang Iglesia ay bibili o magrenta ng mga lupa upang gawing vegetable farms. (Vegetable farm dahil maliit lang ang lupa na kailangan ngunit malaki ang ani).
Sa panahong kasalukuyan, maganda ang kita sa mushroom farming kaya’t ito ang isa sa nakikita kong maaaring gawing project ng CMC; ngunit kung sa inyong panahon ay mayroong lalong mabuti kaysa rito ay siya ninyong gawin.
All CMC workers/employees ay bibigyan ng minimum wage.

Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin tungkol sa mga bagay na ito ngunit inaakala ko na ang panahong kasalukuyan, at ang inyong panahon, ay magkakaroon ng malaking kaibahan kaya’t ipinaubaya ko na sa matatanda sa inyong panahon ang mga bagay na ito.

Samantala, ang sabi ng Panginoon, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan (Hebreo 13:5). Ang isa sa mga kasangkapan ng Panginoon sa pagganap ng bagay na ito ay ang mga kapatid sa Panginoon na mayayaman. Kung ibig ng mga kapatid na mayayaman ay maaari nilang takpan ang pangangailangan ng mga banal, lalong-lalo na ang pangangailangan ng mga dukhang kapatid sa Panginoon; upang maganap ang nasusulat, na sinasabi, Ang nagtipon ng marami ay hindi naglabis; at ang nagtipon ng kaunti ay hindi kinulang (2 Corinto 8:15).
Dahil sa equal distribution of wealth, magkakaroon ng pantaypantay na pakinabang sa CMC ang mga dukha at mayayamang kapatid sa Panginoon. Dahil dito, magaganap naman ng mga mayayamang kapatid ang nangasusulat, na sinasabi, Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapuwa; ang Panginoon ang May-lalang sa kanilang lahat (Kawikaan 22:2). Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kaniyang mabuting gawa ay babayaran sa kaniya uli (Kawikaan 19:17).
Kung ibig ng mayayamang kapatid, maaari nilang ibigay sa mga dukhang kapatid ang kanilang profit share sa CMC. Sa gayong paraan ay magaganap nila ang buong kautusan.

Tungkol nga sa mga Gentil na walang kautusan sa katutubo, ay ipinamamanhik ko sa inyo, na bayaan ninyo silang gawan kayo ng mabuti upang maganap nila ang mga bagay ng kautusan. Huwag ninyong tanggihan ang kanilang kaloob sapagka’t sa pamamagitan niyaon ay nakagawa sila ng mabuti sa mga kapatid ng Panginoon; ngunit huwag kayong magsihingi ng anoman sa kanila.
Huwag kayong magsitulad sa mga iba na isinasakdal ang mga Gentil na walang kautusan sa katutubo, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan.
Gaya ng sabi ni apostol Pablo, Tayo baga’y lalong mabuti kay sa kanila? Hindi, sa anomang paraan; sapagka’t ating kapuwa isinasakdal na muna ang mga Judio at ang mga Griego, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan (Roma 3:9).

Sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan (Colosas 3:14).

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: