Mark of the Beast

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Mark of the Beast

Sa katotohanan, ang ayaw magpa-vaccine ay members ng denomination na ang doctrine ay, Microchips ang mark of the beast, na nasusulat sa aklat ng Apocalipsis.
Bilang isang Bible reader and researcher, napatunayan ko na mali ang doctrine na ‘yan dahil unang-una, ang phrase na “mark of the beast” ay wrong translations ng nasusulat sa Manuscripts. (Basahin muna natin ang mga talata tungkol sa sinasabing “mark of the beast”):

APOCALIPSIS 16 (ADB1905)
1 … narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuario, na nagsasabi sa pitong anghel, Humayo kayo, at ibuhos ninyo ang pitong mangkok ng kagalitan ng Dios sa lupa.
2 At humayo ang una, at ibinuhos ang kaniyang mangkok sa lupa; at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop (mark of the beast) na yaon, at nangagsisamba sa kaniyang larawan.

(Ang hayop o beast ay bulaang Cristo, sa makatuwid ay ang anticristo.)

APOCALIPSIS 13 (ADB1905)
16 … ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda (mark) sa kanilang kanang kamay, o sa noo;
17 At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan.
18 Dito’y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka’t siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu’t anim.

Ang sinasabing “tanda or mark” ay pangalan ng hayop (o ng anticristo), at ang pangalan ng anticristo ay 666. Ang pangalan ng hayop at bilang ng kaniyang pangalan ay iisa, sapagka’t ang sabi, Ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay, o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. (Iyan ay isang Economic Isolation dahil sa monopoly. Ang businesses ay owned and controlled by the antichrist; at kapag wala kang mark of the beast ay hindi ka makabili o makapagbili sa businesses na yaon).

TANONG: Ano ang lexical ng salitang mark sa “mark of the beast”?

Strong’s g5480
– Lexical: χάραγμα
– Transliteration: charagma
– Part of Speech: Noun, Neuter
– Phonetic Spelling: khar’-ag-mah
– Definition: sculpture; engraving, a stamp, sign.
– Origin: From the same as charax; a scratch or etching, i.e. Stamp (as a badge of servitude), or sculptured figure (statue).

Ang sinasabi palang mark (sa mark of the beast) ay “sculptured figure or statue“! Rebulto pala ito! Sa makatuwid, ang tamang salin ay “statue of the beast or statue of the anticrist“! Kapag hindi mo tanggapin at sambahin ang larawang inanyuan o rebulto ng anticristo, hindi ka makabili o makapagbili sa businesses na owned and controlled by the antichrist. Ang businesses ng antichrist ay exclusive lamang sa mga sumasamba sa anticristo, sa makatuwid baga’y sa mga taong mayroong rebulto ng anticristo at sumasamba niyaon.
Ang sabi ni apostol Pablo, Ang anomang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan (Roma 3:19). Sa makatuwid, ang tinutukoy ng Biblia ay yaong gumagamit ng Biblia bilang batayan ng kautusan at ng pananampalataya.

TANONG: Anong sinagoga, na gumagamit ng Biblia, ang tumatanggap ng mga rebulto, at sumasamba sa mga yaon bilang patunay ng pagiging kaanib?

(Palagay ko lalong mabuti kung kayo ang sasagot sa tanong na ‘yan.)

Samantala, silang nangagsisamba sa hayop (o anticristo), o sa kaniyang larawan man, at tumanggap ng larawang inanyuan o rebulto sa kanilang noo (sa kanilang pagiisip) o sa kanilang kamay, ay hindi makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa makatuwid, sila’y hindi mapalad at hindi banal. (Basahin natin sa Biblia):

APOCALIPSIS 20 (ADB1905)
4 … nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito, sila’y pinagkalooban ng paghatol: at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita ng Dios, at ang mga hindi sumamba sa hayop, o sa kaniyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay; at sila’y nangabuhay, at nagsipagharing kasama ni Cristo sa loob ng isang libong taon.
5 Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli.
6 Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli: sa mga ito’y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan; kundi sila’y magiging mga saserdote ng Dios at ni Cristo, at mangaghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. [Amen.]

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: