Name of the God of Israel

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Name of the God of Israel

AWIT 68 (ADB1905)
4 Kayo’y magsiawit sa Dios, kayo’y magsiawit ng kapurihan sa kaniyang pangalan: ipaghanda ninyo ng maluwang na lansangan siya na nangangabayo sa mga ilang; ang kaniyang pangalan ay JAH; at mangagalak kayo sa harap niya.

Ang lexical ng salitang JAH ay יָהּ (yaw):

Strong’s h3050
– Lexical: יָהּ
– Transliteration: Yah
– Part of Speech: Proper Name
– Phonetic Spelling: yaw
– Definition: the name of the God of Israel.
– Origin: Contraction for Yhovah, and meaning the same; Jah, the sacred name.

Yhovah (pronounced yeh-ho-vaw’); Strong’s h3068

Strong’s h3068
– Lexical: יְהוָֹה
– Transliteration: Yhvh
– Part of Speech: Proper Name
– Phonetic Spelling: yeh-ho-vaw’
– Definition: the proper name of the God of Israel.
– Origin: From hayah; (the) self-Existent or Eternal; Jewish national name of God.

Silang nangakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo; sapagka’t ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo (Awit 9:10).

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: