Meaning of the Word Covenant

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Kahulugan ng salitang Tipan o Covenant

Strong’s h1285
– Lexical: בְּרִית
– Transliteration: berith
– Part of Speech: Noun Feminine
– Phonetic Spelling: ber-eeth’
– Definition: a covenant.
– Origin: From barah (in the sense of cutting (like bara’)); a compact (because made by passing between pieces of flesh).

Strong’s g1242
– Lexical: διαθήκη
– Transliteration: diathéké
– Part of Speech: Noun, Feminine
– Phonetic Spelling: dee-ath-ay’-kay
– Definition: (a) a covenant between two parties, (b) (the ordinary, everyday sense [found a countless number of times in papyri]) a will, testament.
– Origin: From diatithemai; properly, a disposition, i.e. (specially) a contract (especially a devisory will).

a covenant between two parties, i.e. a contract

Ang first party ay ang Dios; at ang second party naman ay ang mga anak ng mga tao; at ang tagapamagitan sa Dios at sa mga tao ay ang bugtong na Dios (bugtong na Anak ng Dios), sa makatuwid baga’y ang Panginoong Jesus.

Ayon sa Biblia, walang kabuluhan ang pagsamba sa Dios pagka ang mga aral na ginaganap ay utos lamang ng mga tao (hindi nangasusulat sa tipan o kontrata ng Dios):

Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao (Marcos 7:7). Kaya, Huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat (1 Corinto 4:6).

Sabi ng Panginoong Jesus, Malalaman ng lahat ng mga iglesia (local churches ng Iglesia ng Dios) na ako’y yaong sumasaliksik ng mga pagiisip at ng mga puso; at bibigyan ko ang bawa’t isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa (Apocalipsis 2:23).

Ibig sabihin, pagka mabuti sa paningin ng Dios ang ginagawa mo, mabuting bagay din ang ibabayad sa iyo ng Panginoon. Pagka naman masama sa paningin ng Dios ang ginagawa mo, masamang bagay din ang ibabayad sa iyo ng Panginoon.

Pagka hindi nasusulat sa kontrata ng Dios ang mga aral na ginaganap mo, ibig sabihin hindi mo tinatalima o sinusunod ang evangelio ni Cristo.

TANONG: Ano ang gagawin ni Cristo Jesus sa kanila na hindi nagsisitalima sa kaniyang evangelio?

2 TESALONICA 1 (ADB1905)
7 … sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy,
8 Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus:
9 Na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan.
10 Pagka paririto siya upang luwalhatiin sa kaniyang mga banal, at upang siya’y maging kahangahanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na yaon (sapagka’t ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan).

Silang hindi nagsisitalima sa evangelio ni Cristo Jesus ay tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakan.

Mangagingat kayo na huwag kayong mailigaw ninoman (Mateo 24:4).

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: