Do not go beyond what is Written

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Do not go beyond what is Written

Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba (1 Corinto 4:6).

Bakit?

Sapagka’t bawa’t palalo sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon (Kawikaan 16:5).

Sa makatuwid, Huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sinoman sa inyo ay hindi magiging kasuklamsuklam sa Panginoong Dios.

Samantala, ganito naman ang sabi ni apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, Mga kapatid, kayo’y mangagpakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo’y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita, o ng aming sulat (2 Tesalonica 2:15).

TANONG: Ang turo ba na itinuro sa pamamagitan ng salita ay iba sa turo na itinuro sa pamamagitan ng sulat?

GAWA 15 (ADB1905)
19 … huwag nating gambalain yaong sa mga Gentil ay nangagbabalik-loob sa Dios;
20 Kundi sumulat tayo sa kanila, na sila’y magsilayo sa mga ikahahawa sa diosdiosan, at sa pakikiapid, at sa binigti, at sa dugo.
23 At nagsisulat sila sa pamamagitan nila, …
27 Kaya nga sinugo namin si Judas at si Silas, na mangagsasaysay din naman sila sa inyo ng gayon ding mga bagay sa salita ng bibig.

Sinugo namin si Judas at si Silas, na mangagsasaysay din naman sila sa inyo ng gayon ding mga bagay sa salita ng bibig.

In English it says,

We have sent therefore Judas and Silas, who shall also tell you the same things by mouth (Acts 15:27).

Sa makatuwid, ang turo na itinuro sa pamamagitan ng salita, at ang turo na itinuro sa pamamagitan ng sulat ay iisa. Amen.

Ganito ang sabi ng mga apostol ng Panginoon, Kahima’t kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay matakuwil.
Ayon sa aming sinabi nang una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, Kung ang sinoman ay mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba kay sa inyong tinanggap na, ay matakuwil (Galacia 1:8-9).
Kung sa inyo’y dumating ang sinoman, at hindi dala ang aral na ito (aral na nangasusulat), ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, at huwag ninyo siyang batiin; sapagka’t ang bumabati sa kaniya ay nararamay sa kaniyang masasamang gawa (2 Juan 1:10-11).
(Ang pangangaral ng mga aral na hindi sumasangayon sa mga salita ng ating Panginoon ay isang masamang gawa.)
Kung ang sinoma’y nagtuturo ng ibang aral, at hindi sumasangayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anoman (1 Timoteo 6:3-4).

Mapalad ang tao na ginagawang kaniyang tiwala ang Panginoon, at hindi iginagalang ang palalo, ni ang mga naliligaw man sa pagsunod sa mga kabulaanan (Awit 40:4).

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: