How to purify our souls, according to the Bible?

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

How to purify our souls, according to the Bible?

1 PEDRO 1 (ADB1905)
22 Yamang nilinis ninyo ang [inyong] mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, …

In English it says,

1 PETER 1 (ESV)
22 Having purified your souls by your obedience to the truth, …

TANONG: Ano ang “katotohanan” na tatalimahin o susundin upang maging malinis ang ating kaluluwa?

JUAN 17 (ADB1905)
17 Pakabanalin mo (ng Ama) sila (silang hindi taga sanglibutan) sa katotohanan: ang salita mo’y katotohanan.

In English it says,

JOHN 17 (KJV)
17 Sanctify them in the truth; your word is truth.

Ang maglilinis ng kaluluwa ng tao ay ang pagtalima o pagsunod sa salita ng Dios. Amen.

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: