How to fulfil the law of Christ, according to the Bible?

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

How to fulfil the law of Christ, according to the Bible?

MATEO 22 (ADB1905)
35 … isa sa kanila (sa mga Fariseo), na tagapagtanggol ng kautusan, ay tinanong siya (si Cristo Jesus) ng isang tanong, upang siya’y tuksuhin:
36 Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan?
37 At sinabi sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo.
38 Ito ang dakila at pangunang utos.
39 At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.
40 Sa dalawang utos na ito’y nauuwi ang buong kautusan, at ang mga propeta.

TANONG: (1) Paano natin iibigin ng buong puso, at ng buong kaluluwa, at ng buong pagiisip ang Panginoong Dios?

1 JUAN 5 (ADB1905)
3 … ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos; …

Iibigin natin ng buong puso, at ng buong kaluluwa, at ng buong pagiisip ang Panginoong Dios sa pamamagitan ng pagtupad ng kaniyang mga utos. Amen.

TANONG: (2) Paano natin iibigin ang ating kapuwa na gaya ng ating sarili?

GALACIA 5 (ADB1905)
13 … sa pamamagitan ng pagibig ay mangaglingkuran kayo.
14 Sapagka’t ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.
Ang pagibig ay hindi gumagawa ng masama sa kaniyang kapuwa; ang pagibig nga ay siyang katuparan ng kautusan (Roma 13:10).
Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa’t isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo (Galacia 6:2).

Iibigin natin ang ating kapuwa na gaya ng ating sarili sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanila. Amen.

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: