Abominable Prayer

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Abominable Prayer

KAWIKAAN 28 (ADB1905)
9 Siyang naglalayo ng kaniyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kaniyang dalangin ay karumaldumal.

In English it says,

PROVERBS 28 (KJV)
9 He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination.

Bago kayo magsidalangin, dapat muna ninyong ilapit ang inyong mga pakinig sa pakikinig ng kautusan ng Dios, upang ang inyong dalangin ay hindi magiging karumaldumal.

Sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulitulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil; sapagka’t iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagka’t talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kaniya (Mateo 6:7-8).

Kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, (na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat), at ito’y ibibigay sa kaniya; nguni’t humingi siyang may pananampalataya, na walang anomang pagaalinlangan; sapagka’t yaong nagaalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabikabila (Santiago 1:5-6).

Pagkaigi nga na magtamo ng karunungan kay sa ginto! Oo, magtamo ng kaunawaan ay maigi kay sa pumili ng pilak (Kawikaan 16:16).

Panginoong Dios, ikaw na gumawa ng langit, at ng lupa, at ng dagat, at ng lahat ng nangasa mga yaon, dinggin mo ang aming tinig: pakinggan ng iyong mga pakinig ang tinig ng aming mga pamanhik.
Panginoon, idinadalangin namin sa iyo na bigyan mo kami ng unawa ayon sa iyong salita.
Buksan mo sa amin ang pinto sa salita upang aming mangaunawa, at upang kami ay mangakalakad sa iyong mga daan.
Buksan mo rin ang aming mga puso upang aming mangaunawa ang iyong mga salita.
Dumating nawa sa harap mo ang aming mga pamanhik.
Alangalang sa iyong pangalan, Oh Panginoong Dios; at alangalang sa iyong kagandahang-loob, papangyarihin mo ang mga ito, sa pangalan ng iyong banal na Anak na si Jesus. Siya nawa.

Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios (Filipos 4:6).

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: