Interpretations of Matthew 7:6

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Interpretations of Matthew 7:6

Ang sabi sa Matthew 7:6, Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.

Ang lexical ng phrase na “that which is” ay ò (ho), na ang ibig sabihin sa English ay “the“.
Ang lexical naman ng salitang “holy” ay ἅγιος (hag’-ee-os):

Strong’s g40
– Lexical: ἅγιος
– Transliteration: hagios
– Part of Speech: Adjective
– Phonetic Spelling: hag’-ee-os
– Definition: set apart by (or for) God, holy, sacred.
– Origin: From hagos (an awful thing) (compare hagnos, thalpo); sacred (physically, pure, morally blameless or religious, ceremonially, consecrated).

Ibig sabihin, ang A1 English translation ay “not give the holy to the dogs“.

Si Cristo Jesus ay tinatawag na “Banal ng Dios“. (Basahin natin sa Biblia):

JUAN 6 (ADB1905)
69 … kami (ang labingdalawang apostol) ay nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw (si Cristo Jesus) ang Banal ng Dios.

In English it says,

JOHN 6 (ESV)
69 and we have believed, and have come to know, that you are the Holy One of God.

Based on the aforementioned, ang tinutukoy diyan na “Holy or Holy One” ay si Cristo Jesus.
Samantala, ang sabi sa ibaba, Neither cast ye your pearls before swine.
Logically speaking, hindi ‘yan literal na salita ng Dios dahil hindi naman atin ang salita ng Dios; at talaga namang niyuyurakan ng mga manggagaway ang mga salita ng Dios; at bakit ka naman mapapahamak (balikan at lapain) kung sasabihin mo sa mga iba ang mga salita ng Dios?
Biblically speaking, ang palagay ng maraming tao sa nasusulat sa 7:6 ng Mateo ay hindi sumasang-ayon sa ginawa ni apostol Pablo. (Basahin natin sa Biblia):

ROMA 15 (ADB1905)
20 Aking nilayon na maipangaral ang evangelio, hindi doon sa napagbalitaan na kay Cristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba;
21 Kundi, gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kaniya, At silang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas.

Ang mga talatang ‘yan ay sumasalungat sa palagay ng maraming tao na ang ibig sabihin ng nasusulat sa 7:6 ng Mateo ay “huwag sabihin sa hindi mananampalataya ang aral ni Cristo“.
Sa katotohanan, ang nasusulat sa 7:6 ng Mateo ay isang talinghaga na hindi ipinaliwanag nang buo ni Cristo; ngunit maliwanag na ang tinutukoy niya na “Holy or Holy One” ay ang kaniyang sarili.
Kung ako ang tatanungin kung ano ang aking akala sa nasusulat sa 7:6 ng Mateo, ay ganito ang akala ko, Ang Banal at ang Perlas ay iisa. Ibig sabihin, si Cristo Jesus ang tinutukoy ng dalawang salita (Banal at Perlas). Sa makatuwid, ang ibig sabihin ni Cristo Jesus sa nasusulat sa 7:6 ng Mateo ay, “Huwag ninyo akong ibigay sa pulutong (congregation) ng mga manggagawa ng masama“. (Basahin natin ang 22:16 ng Mga Awit):

AWIT 22 (ADB1905)
16 … niligid ako ng mga aso: kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama; binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa.

Ang nasusulat sa 7:6 ng Mateo ay sinalita ni Cristo upang iligtas ang magkakanulo sa kaniya, sapagka’t ganito ang sabi ni Cristo, Ang Anak ng tao ay papanaw, ayon sa nasusulat tungkol sa kaniya; datapuwa’t sa aba niyaong taong magkakanulo sa Anak ng tao! mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak (Mateo 26:24).

Sinasalungat din ng nasusulat sa 2:3-4 ng 1 Timoteo ang palagay ng maraming tao sa nasusulat sa 7:6 ng Mateo. (Basahin natin sa Biblia):

1 TIMOTEO 2 (ADB1905)
3 Ito (ang nasusulat sa 2:1-2) ay mabuti at nakalulugod sa paningin ng Dios na ating Tagapagligtas;
4 Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao’y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan.

Ibig ng Dios na ang lahat ng mga tao’y mangakaalam ng katotohanan.
Ang katotohanan ay ang salita ng Dios. (Basahin natin sa Biblia):

JUAN 17 (ADB1905)
17 Pakabanalin mo (ng Ama) sila (silang hindi taga sanglibutan) sa katotohanan: ang salita mo’y katotohanan.

Sa makatuwid, Ibig ng Dios na ang lahat ng mga tao’y mangakaalam ng salita ng Dios.
Sa katotohanan, pagka hindi mo sasabihin sa mga iba ang salita ng Dios na ukol sa kanila, ikaw ay magiging magnanakaw ng salita ng Dios. (Basahin natin sa Biblia):

JEREMIAS 23 (ADB1905)
28 … siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat. …
30 … ako’y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawa’t isa ang aking mga salita sa kaniyang kapuwa.

Maging laban na silang lahat sa’kin, huwag lang ang aking Panginoong Dios!

Samantala, narito ang ilan sa mga talata na gagamitin ng magsitutol sa nangasusulat sa itaas:

MARCOS 4 (ADB1905)
10 … nang siya (si Cristo Jesus) ay magisa na, ang nangasa palibot niya na kasama ang labingdalawa ay nangagtanong sa kaniya tungkol sa mga talinghaga.
11 At sinabi niya sa kanila, Sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Dios: datapuwa’t sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga:
12 Upang kung magsitingin sila’y mangakakita, at huwag mamalas; at kung mangakinig sila’y mangakarinig, at huwag mangakaunawa; baka sakaling sila’y mangagbalikloob, at patawarin sila.

Ang hiwaga ng kaharian ng Dios ay sinasabi ni Cristo Jesus sa nangasa labas sa pamamagitan ng mga talinghaga upang kung magsitingin sila’y mangakakita, at huwag mamalas; at kung mangakinig sila’y mangakarinig, at huwag mangakaunawa; baka sakaling sila’y mangagbalikloob, at patawarin sila. Ibig sabihin, kung ibig ng nangasa labas na mangakaalam ng kahulugan ng mga talinghaga, kailangan muna nilang mangagbalikloob sa Dios (o maging alagad ni Cristo) upang magkamit ng kapatawaran sa mga kasalanan. Sa makatuwid, ang 4:10- ng Marcos ay hindi na ukol sa panahong kasalukuyan sapagka’t ipinasulat ni Cristo ang kahulugan ng mga talinghaga na kaniyang sinalita sa nangasa labas.

Mayroong ilang utos si Cristo na hindi na utos sa atin sa panahong kasalukuyan. (Basahin natin sa Biblia):

(1)
MATEO 16 (ADB1905)
20 … ipinagbilin niya (ni Cristo Jesus) sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Cristo.

(Iniutos ‘yan ni Cristo sa kaniyang mga alagad sapagka’t “pinagkaisahan na ng mga Judio, na kung ang sinomang tao’y ipahayag siya na siya ang Cristo, ay palayasin siya sa sinagoga” (Juan 9:22).
Ang utos na ‘yan ni Cristo ay natapos na nang ipahayag ni apostol Pedro ang nasusulat, na sinasabi, Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel, na ginawa ng Dios na Panginoon at Cristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus (Gawa 2:36).)

(2)
MATEO 10 (ADB1905)
5 Ang labingdalawang ito (labingdalawang apostol) ay sinugo ni Jesus, at sila’y pinagbilinan, na sinasabi, Huwag kayong magsitungo sa alin mang daan ng mga Gentil, at huwag kayong magsipasok sa alin mang bayan ng mga taga Samaria:
6 Kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel.

(Ang utos na ‘yan ni Cristo ay natapos na rin nang ipahayag ng Dios na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, ayon sa nangasusulat sa 3 ng Efeso, at sa 10- ng Mga Gawa.)

(3)
(Marcos 4:10-12) (Ang hiwaga ng kaharian ng Dios ay sinasabi ni Cristo Jesus sa nangasa labas sa pamamagitan ng mga talinghaga.)

Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito sapagka’t inaasahan ko na sila’y magsitutol at magsipamusong sa mga bagay na ito. Gayon ma’y hindi sila mananaig laban sa inyo kung kayo’y magsipanatili sa mga bagay na nangasusulat.

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: