The Desolation of Large and Beautiful Churches

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

The Desolation of Large and Beautiful Churches

ISAIAS 5 (ADB1905)
8 Sa aba nila, na nangaguugpong ng bahay sa bahay, na nangaglalagay ng bukid sa bukid hanggang sa mawalan ng pagitan, at sila’y magsisitahang magisa sa gitna ng lupain!
9 Sa aking mga pakinig ay sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo, Sa katotohana’y maraming bahay ang magigiba, malalaki at magaganda, na walang mananahan.

Ang bahay ay figurative ng iglesia (1 Timoteo 3:15).
Narito ang isa sa mga bahay na magigiba:

APOCALIPSIS 18 (ADB1905)
2 … siya (ang ibang anghel) ay sumigaw ng malakas na tinig, na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonia, at naging tahanan ng mga demonio, at kulungan ng bawa’t espiritung karumaldumal, at kulungan ng bawa’t karumaldumal at kasuklamsuklam na mga ibon.
3 Sapagka’t dahil sa alak ng galit ng kaniyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa; at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kaniya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kaniyang kalayawan.

Ang lexical ng salitang Babilonia ay Βαβυλών (bab-oo-lone’):

Strong’s g897
– Lexical: Βαβυλών
– Transliteration: Babulón
– Part of Speech: Noun, Feminine
– Phonetic Spelling: bab-oo-lone’
– Definition: (a) Babylon, the ancient city on the Euphrates, to which the people of Jerusalem, etc., were transported, (b) hence allegorically of Rome, from the point of view of the Christian people.
– Origin: Of Hebrew origin (Babel); Babylon, the capitol of Chaldaea (literally or figuratively (as a type of tyranny)).

“allegorically of Rome, from the point of view of the Christian people

Ang mga taga-Roma ang bumubuo sa Latin Church aka Roman Catholic Church; at ang buong sanglibutan ay nahawa ng kanilang mga karumaldumal na mga gawa. Sa makatuwid, ang sabi ng ibang anghel, Naguho, naguho ang dakilang Roma, at naging tahanan ng mga demonio, at kulungan ng bawa’t espiritung karumaldumal, at kulungan ng bawa’t karumaldumal at kasuklamsuklam na mga ibon.

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: