Church Members, and Non-Church Members Who Will Be Saved

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Church Members, and Non-Church Members Who Will Be Saved

MATEO 25 (ADB1905)
31 … pagparito ng Anak ng tao na nasa kaniyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayo’y luluklok siya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian:
32 At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa: at sila’y pagbubukdinbukdin niya na gaya ng pagbubukodbukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing;
33 At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, datapuwa’t sa kaliwa ang mga kambing.
34 Kung magkagayo’y sasabihin ng Hari sa nangasa kaniyang kanan, Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan:
35 Sapagka’t ako’y nagutom, at ako’y inyong pinakain; ako’y nauhaw, at ako’y inyong pinainom; ako’y naging taga ibang bayan, at inyo akong pinatuloy;
36 Naging hubad, at inyo akong pinaramtan; ako’y nagkasakit, at inyo akong dinalaw; ako’y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan.
37 Kung magkagayo’y sasagutin siya ng mga matuwid, na mangagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, at pinakain ka namin? o nauuhaw, at pinainom ka?
38 At kailan ka naming nakitang isang taga ibang bayan, at pinatuloy ka? o hubad, at pinaramtan ka?
39 At kailan ka namin nakitang may-sakit, o nasa bilangguan, at dinalaw ka namin?
40 At sasagot ang Hari at sasabihin sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa.

TANONG: Sino-sino ang mga kapatid ni Cristo Jesus?

LUCAS 8 (ADB1905)
21 … siya (si Cristo Jesus) ay sumagot, at sinabi sa kanila, Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Dios, at ginagawa.

Ang mga kapatid ni Cristo Jesus ay sila na nangakikinig ng salita ng Dios, at ginagawa.

Samantala, ang mga matuwid na sinasabi (sa 25:37 ng Mateo) ay iba sa mga kapatid ni Cristo (sa 25:40 ng Mateo).
Ang sinasabi na “mga matuwid” ay gumawa ng mabuti sa “mga kapatid” ni Cristo o sa kanila na nangakikinig ng salita ng Dios, at ginagawa.
Ang mga kapatid ni Cristo ay mga kaanib ng Iglesia. Ang mga matuwid naman ay sila na gumawa ng mabuti sa mga kaanib ng Iglesia. (Basahin natin ang paliwanag ni apostol Pablo):

ROMA 2 (ADB1905)
12 … ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mangapapahamak din naman ng walang kautusan: at ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan;
13 Sapagka’t hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Dios, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap;
14 (Sapagka’t kung ang mga Gentil na walang kautusan sa katutubo, ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, na walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili;
15 Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pagiisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa’t isa);
16 Sa araw na hahatulan ng Dios ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking evangelio, sa pamamagitan ni Jesucristo.

Ang nangasa ilalim ng kautusan ay ang mga kaanib ng Iglesia. Ang mga walang kautusan naman ay ang mga Gentil na walang kautusan sa katutubo.
Sabi ni apostol Pablo, Kung ang mga Gentil na walang kautusan sa katutubo, ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, na walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili.
Ang sinasabing “mga bagay ng kautusan” ay ang mga bagay na sinasabi sa kautusan ng Panginoon.
Sinasabi ng kautusan, Sa pamamagitan ng pagibig ay mangaglingkuran kayo, sapagka’t ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito: Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili (Galacia 5:13-14).
Ang pagibig ay hindi gumagawa ng masama sa kaniyang kapuwa: ang pagibig nga ay siyang katuparan ng kautusan (Roma 13:10).
Mangaglingkuran kayo upang matupad ninyo ang buong kautusan.

Samantala, ang mga ito naman ang mangyayari sa mga sinumpa:

MATEO 25 (ADB1905)
41 Kung magkagayo’y sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel:
42 Sapagka’t ako’y nagutom, at hindi ninyo ako pinakain; ako’y nauhaw, at hindi ninyo ako pinainom;
43 Ako’y naging isang taga ibang bayan, at hindi ninyo ako pinatuloy; hubad, at hindi ninyo ako pinaramtan; maysakit at nasa bilangguan, at hindi ako dinalaw.
44 Kung magkagayo’y sila nama’y magsisisagot, na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, o nauuhaw, o isang taga ibang bayan, o hubad, o may-sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka namin pinaglingkuran?
45 Kung magkagayo’y sila’y sasagutin niya, na sasabihin, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin.
46 At ang mga ito’y mangapaparoon sa walang hanggang kaparusahan: datapuwa’t ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. [Amen].

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: