Redemption of the Transgressions that were under the First Testament

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

Redemption of the Transgressions that were under the First Testament

Ligtas naba ang mga mananampalataya kay Cristo Jesus sa mga pagsalangsang o mga kasalanan na nangasa ilalim ng ikalawa o bagong tipan?

Sabi ni apostol Pablo, Siya (si Cristo Jesus) ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan (Hebreo 9:15).

Ang kamatayan ni Cristo Jesus ay ukol lamang sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan. Ibig sabihin, ang tao na hindi pa sumampalataya kay Cristo Jesus ay hindi pa natubos sa mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan. (Basahin natin sa Biblia):

GAWA 10 (ADB1905)
43 Siya (si Cristo Jesus) ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta, na ang bawa’t sumasampalataya sa kaniya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang pangalan.

Sa makatuwid, sumampalataya ka muna kay Cristo bago ka magkamit ng kapatawaran ng mga kasalanan na nasa ilalim ng unang tipan.
Actually, kapag sumampalataya ka kay Cristo, matutubos ka sa sumpa ng kautusan na nasa ilalim ng unang tipan. (Basahin natin sa Biblia):

GALACIA 3 (ADB1905)
13 Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Cristo, na naging sumpa sa ganang atin; sapagka’t nasusulat, Sinusumpa ang bawa’t binibitay sa punong kahoy:

(Balikan natin ang 9:15- ng Mga Hebreo):

HEBREO 9 (ADB1905)
15 … dahil dito’y siya (si Cristo Jesus) ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan.
16 Sapagka’t kung saan mayroong tipan doo’y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon.
17 Sapagka’t ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa’y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa.
18 Kaya’t ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo.
19 Sapagka’t nang salitain ni Moises ang bawa’t utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing, na may tubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan,
20 Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo.

Kapag natubos kana sa sumpa ng kautusan na nasa ilalim ng unang tipan, walang hanggang katubusan na yaon sa sumpa ng kautusan na nasa ilalim ng unang tipan, (ayon sa nasusulat sa 9:11-12 ng Mga Hebreo).
Ang 9:12 ng Mga Hebreo ay most misinterpreted verse ng existing congregations. Yaong phrase na “eternal redemption for us” ay ini-apply nila sa bagong tipan. Comparison ang context niyan eh. (Basahin natin sa Biblia):

HEBREO 9 (ADB1905)
8 … ipinakikilala ng Espiritu Santo, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo;
9 Na yao’y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba,
10 Palibhasa’y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis).
11 Nguni’t pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga’y hindi sa paglalang na ito,
12 At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan.

Comparison ‘yan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka sa dugo ni Cristo.
Hindi kinamtan ng sumasamba ang walang hanggang katubusan sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka; ngunit kinamtan ng sumasamba ang walang hanggang katubusan sa pamamagitan ng dugo ni Cristo.

Samantala, kapag sumasampalataya kana kay Cristo Jesus, at natubos kana sa sumpa ng kautusan na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga ito naman ang mangyayari kapag nagkasala ka:

HEBREO 10 (ADB1905)
26 … kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan,
27 Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway.

HEBREO 6 (ADB1905)
4 … tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo,
5 At nakalasap ng mabuting salita ng Dios, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating,
6 At saka nahiwalay sa Dios ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi; yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang Anak ng Dios, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan.

Sa makatuwid, ang mga mananampalataya kay Cristo Jesus ay nagkamit ng walang hanggang katubusan sa mga pagsalangsang o mga kasalanan na nangasa ilalim ng unang tipan; hindi sa mga pagsalangsang o mga kasalanan na nangasa ilalim ng ikalawa o bagong tipan.

Ang mga matuwid, sa makatuwid ay ang nangagsisitalima sa kautusan at ang mga Gentil na nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ay bahagya pa lamang na ligtas. (Basahin natin sa Biblia):

1 PEDRO 4 (ADB1905)
17 … dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios: at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa evangelio ng Dios?
18 At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap?
19 Kaya’t ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang. [Amen].

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: