The Dark Secrets of the Latin Church aka Roman Catholic Church

Si Adelphos Bernabe, na kasamang tagapagmana ni Cristo, at kasangkap ng katawan, at may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa Pilipinas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.

Ganito ang sabi ng Panginoon, Siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat (Jeremias 23:28).

The Dark Secrets of the Latin Church aka Roman Catholic Church

Ang tanong ko sa’yo Socrates Villegas, Sinaway mo ba ang Roman imperial cult aka Latin Church aka Roman Catholic Church na pumatay ng milyon-milyong tao?

Ang Roma ay mortal enemy ng mga Cristiano. (Basahin natin sa Biblia):

JUAN 11 (ADB1905)
47 Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Fariseo ay nangagpulong, at nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin? sapagka’t ang taong ito (si Cristo Jesus) ay gumagawa ng maraming tanda.
48 Kung siya’y ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa kaniya: at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa.

Ang First Jewish–Roman War ay hindi Political warfare, kundi Religious war or a war of religion.
Pagka ang mga Judio ay sumampalataya kay Cristo Jesus, ang mga Romano ay magsisiparoon sa Israel at pagkukunin nila ang kinaroroonan at gayon din naman ang bansa ng mga Judio. Ibig sabihin, ang Roman imperial cult aka Latin Church aka Roman Catholic Church ay state church of the Roman Empire. (Basahin natin sa Biblia):

GAWA 16 (ADB1905)
16 … nangyari, na nang kami’y nagsisiparoon sa mapapanalanginan, ay sinalubong kami ng isang dalagang may karumaldumal na espiritu ng panghuhula, at nagdadala ng maraming pakinabang sa kaniyang mga panginoon sa pamamagitan ng panghuhula.
17 Siya’y sumusunod kay Pablo at sa amin at nagsisigaw, na sinasabi, Mga alipin ng Kataastaasang Dios ang mga taong ito, na nagsisipangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan.
18 At maraming mga araw na ginawa niya ito. Datapuwa’t palibhasa’y si Pablo ay totoong nababagabag, ay lumingon at sinabi sa espiritu, Iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kaniya. At ito ay lumabas nang oras ding yaon.
19 Datapuwa’t nang makita ng kaniyang mga panginoon na wala na ang inaasahan nilang kapakinabangan, ay hinuli nila si Pablo at si Silas, at kinaladkad sila sa pamilihan, sa harapan ng mga may kapangyarihan,
20 At nang maiharap na sila sa mga hukom, ay sinabi nila, Ang mga lalaking ito (si Pablo at si Silas), palibhasa’y mga Judio, ay nagsisipanggulong totoo sa ating bayan,
21 At nangaghahayag ng mga kaugaliang hindi matuwid nating tanggapin, o gawin, palibhasa tayo’y Romano.
22 At samasamang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila: at hinapak ng mga hukom ang kanilang mga damit, at ipinapalo sila ng mga panghampas.
23 At nang sila’y mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan, na ipinagtatagubilin sa tagapamahala na sila’y bantayang maigi:

Si Pablo at si Silas ay pinarusahan ng Roman Government dahil sa pangangaral ng evangelio ni Cristo. Ang sabi ng mga Romano sa mga may kapangyarihan, sa makatuwid ay sa mga hukom ng mga Romano, Ang mga lalaking ito (si Pablo at si Silas), palibhasa’y mga Judio, ay nagsisipanggulong totoo sa ating bayan, at nangaghahayag ng mga kaugaliang hindi matuwid nating tanggapin, o gawin, palibhasa tayo’y Romano. At samasamang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila; at hinapak ng mga hukom ang kanilang mga damit, at ipinapalo sila ng mga panghampas; at nang sila’y mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan, na ipinagtatagubilin sa tagapamahala na sila’y bantayang maigi.

Ang mga Romano ay hindi sumasampalataya sa Dios ng Israel dahil mayroon silang mga diosdiosan na sinasampalatayanan. (Basahin natin sa history):

This is a list of Roman gods and goddesses that are in Roman mythology.

 • Apollo– The god of light, music, and healing
 • Aurora– The goddess of dawn
 • Bacchus– The god of agriculture and wine
 • Bellona– The goddess of war
 • Caelus– The primal god of the sky and theology, iconography, and literature
 • Ceres– The goddess of agriculture and grain
 • Cupid– The god of love
 • Cybele– The goddess of the Earth, nature, mountains, and wild animals
 • Diana -The goddess of wild animals and the hunt
 • Faunus– The god of the forest, fields, and plains
 • Flora– The goddess of flowers and of the season of spring
 • Fortuna – The goddess of luck
 • Janus – The god of beginnings, gates, transitions, time, duality, doorways, passages, and endings
 • Juno – The goddess of love, marriage, and fertility
 • Jupiter– The god of thunder and the sky
 • Mars – The god of war and fighting
 • Mercury – The god of shopkeepers, merchants, travelers, transporters of goods, thieves, and tricksters. Messenger of the gods.
 • Minerva– The goddess of wisdom, medicine, commerce, handicrafts, poetry, the arts, and war
 • Neptune – The god of the sea and earthquakes
 • Nyx – The primordial goddess of the night
 • Pluto – The god of the underworld. God of death and the riches under the Earth
 • Proserpina– The goddess of fertility, wine, and agriculture
 • Pomona – The goddess of fruitful abundance
 • Saturn– The god of generation, dissolution, plenty, wealth, periodic renewal, liberation, and time
 • Spes– The goddess of hope
 • Terra– The goddess of the Earth
 • Venus– The goddess of love and beauty
 • Veritas– The goddess of truth
 • Vesta– The goddess of the hearth, the home, and domestic life
 • Vulcan– The god of fire and blacksmiths

Ang evangelio ni Cristo ay itinuturing ng mga Romano na mga kaugaliang hindi matuwid tanggapin, o gawin, ng mga Romano. (Basahin natin sa Biblia):

GAWA 16 (ADB1905)
16 … nangyari, na nang kami’y nagsisiparoon sa mapapanalanginan, ay sinalubong kami ng isang dalagang may karumaldumal na espiritu ng panghuhula, at nagdadala ng maraming pakinabang sa kaniyang mga panginoon sa pamamagitan ng panghuhula.
17 Siya’y sumusunod kay Pablo at sa amin at nagsisigaw, na sinasabi, Mga alipin ng Kataastaasang Dios ang mga taong ito, na nagsisipangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan.
18 At maraming mga araw na ginawa niya ito. Datapuwa’t palibhasa’y si Pablo ay totoong nababagabag, ay lumingon at sinabi sa espiritu, Iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kaniya. At ito ay lumabas nang oras ding yaon.
19 Datapuwa’t nang makita ng kaniyang mga panginoon na wala na ang inaasahan nilang kapakinabangan, ay hinuli nila si Pablo at si Silas, at kinaladkad sila sa pamilihan, sa harapan ng mga may kapangyarihan,
20 At nang maiharap na sila sa mga hukom, ay sinabi nila, Ang mga lalaking ito (si Pablo at si Silas), palibhasa’y mga Judio, ay nagsisipanggulong totoo sa ating bayan,
21 At nangaghahayag ng mga kaugaliang hindi matuwid nating tanggapin, o gawin, palibhasa tayo’y Romano.

(Ayon sa Biblia, Ang mga Romano ay panginoon ng mga taong may karumaldumal na espiritu. Hindi baga si Satanas ang panginoon ng mga demonio o ng mga karumaldumal na espiritu? Sana may idea na kayo kung sino ang representation ng mga Romano.)

Samantala, noong unang siglo ay maraming mga Judio sa Roma (27-28 ng Mga Gawa), at sila’y pinangaralan ni apostol Pablo; ngunit nang ang kanilang pananampalataya kay Cristo ay naging bantog sa buong sanglibutan, ipinagutos ni Claudio na ang lahat ng mga Judio ay magsialis sa Roma. (Basahin natin sa Biblia):

GAWA 18 (ADB1905)
1 Pagkatapos ng mga bagay na ito’y umalis siya (si apostol Pablo) sa Atenas, at napasa Corinto.
2 At nasumpungan niya ang isang Judio na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto, na hindi pa nalalaong nanggagaling sa Italia, kasama ni Priscila na kaniyang asawa, sapagka’t ipinagutos ni Claudio na ang lahat ng mga Judio ay magsialis sa Roma; …

Samantala, ito naman ang nangyari sa Jerusalem nang mga panahong yaon, Lumago ang salita ng Dios; at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad (o mga Cristiano); at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote (Gawa 6:7).
Nang ang mga Judio nga ay sumampalataya kay Cristo Jesus, sinakop ng mga Romano ang Israel, at pinatay nila ang mga Cristiano, at winasak ang Jerusalem at ang templo ng Jerusalem. (Basahin natin sa history):

The siege of Jerusalem in the year 70 CE was the decisive event of the First Jewish–Roman War, in which the Roman army captured the city of Jerusalem and destroyed both the city and its Temple. The Roman army, led by the future Emperor Titus, with Tiberius Julius Alexander as his second-in-command, besieged and conquered the city of Jerusalem, which had been controlled by Judean rebel factions since 66 CE, following the Jerusalem riots of 66, when the Judean provisional government was formed in Jerusalem.

Siege of Jerusalem (70 CE)
Part of the First Jewish–Roman War

Progress of the Roman army during the siege

DATE
14 April – 8 September 70 CE
(4 months, 3 weeks and 4 days)

LOCATION
JerusalemJudea
31°46′41″N 35°14′9″E

RESULT
Decisive Roman victory

 • Main rebel Judean forces subdued.
 • City of Jerusalem and the Temple of Jerusalem destroyed.
 • Further Roman expansion into the Levant

TERRITORIAL CHANGES
Roman rule of Jerusalem restored

According to Josephus, 1.1 million non-combatants died in Jerusalem, mainly as a result of the violence and famine, but this number exceeds the entire pre-siege population of Jerusalem. Many of the casualties were observant Jews from across the world such as Babylon and Egypt who had travelled to Jerusalem wanting to celebrate the yearly Passover but instead got trapped in the chaotic siege.[2]
He also writes that 97,000 were enslaved.[2]
Matthew WhiteThe Great Big Book of Horrible Things (Norton, 2012) p.52,[3] estimates the combined death toll[clarification needed] for the First and Third Roman Jewish Wars as being approximately 350,000

The siege of the city began on 14 April 70 CE, three days before the beginning of Passover that year.[4][5] The Jews enjoyed some minor victories, one highpoint being when sappers from Adiabene managed to tunnel under the city and set bitumen fires in the tunnels, which collapsed with the Roman siege engines falling into the crevices.[6]

The siege lasted for about five months; it ended in August 70 CE on Tisha B’Av with the burning and destruction of the Second Temple.[7] The Romans then entered and sacked the Lower City. The Arch of Titus, celebrating the Roman sack of Jerusalem and the Temple, still stands in Rome. The conquest of the city was complete on approximately 8 September 70 CE.

Josephus places the siege in the second year of Vespasian,[8] which corresponds to year 70 of the Common Era.

Source
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Jerusalem_(70_CE)

Ang Siege of Jerusalem 70 CE ay katuparan ng sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta, na sinasabi, I Daniel understood by books the number of the years, whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish seventy years in the desolations of Jerusalem (Daniel 9:2).

TANONG: Ano ang nangyari noong seventy years or 70 CE, ayon sa paunang kaalaman ng Dios?

AWIT 79 (ADB1905)
1 Oh Dios, ang mga bansa ay dumating sa iyong mana; ang iyong banal na templo ay kanilang nilapastangan; kanilang pinapaging bunton ang Jerusalem (they have laid Jerusalem in ruins).
2 Ang mga bangkay ng iyong mga lingkod ay ibinigay nila na pagkain sa mga ibon sa himpapawid, ang laman ng iyong mga banal ay sa mga hayop sa lupa.
3 Ang kanilang dugo ay ibinubo nila na parang tubig sa palibot ng Jerusalem; at walang naglibing sa kanila.

AWIT 74 (ADB1905)
3 Itaas mo [Oh Dios] ang iyong mga paa sa mga walang hanggang guho, ang lahat na kasamaang ginawa ng kaaway sa santuario.
4 Ang mga kaaway mo’y nagsisiangal sa gitna ng iyong kapulungan; kanilang itinaas ang kanilang mga watawat na pinakatanda.
5 Sila’y tila mga tao na nangagtaas ng mga palakol sa mga kakahuyan.
6 At ngayo’y lahat ng gawang inanyuan doon. Kanilang pinagputolputol ng palakol at ng mga pamukpok.
7 Kanilang sinilaban ng apoy ang iyong santuario; kanilang dinumhan ang tahanang dako ng iyong pangalan hanggang sa lupa.
8 Kanilang sinabi sa kanilang puso, ating gibaing paminsan: kanilang sinunog ang lahat na sinagoga ng Dios sa lupain.
9 Hindi namin nakikita ang aming mga tanda: Wala nang propeta pa; at wala mang sinoman sa amin na nakakaalam kung hanggang kailan.

Sinunog pala ng sinagoga ni Satanas ang lahat na sinagoga ng Dios sa lupain.
Ang sabi, Kanilang sinunog ang lahat na sinagoga ng Dios sa lupain (Awit 74:8).

Ang lexical ng salitang “sinagoga” ay מוֹעֵד (mo-ade’):

Strong’s h4150
– Lexical: מוֹעֵד
– Transliteration: moed
– Part of Speech: Noun Masculine
– Phonetic Spelling: mo-ade’
– Definition: appointed time, place, or meeting.
– Origin: Or moled {mo-ade’}; or (feminine) moweadah (2 Chronicles 8:13) {mo-aw-daw’}; from ya’ad; properly, an appointment, i.e. A fixed time or season; specifically, a festival; conventionally a year; by implication, an assembly (as convened for a definite purpose); technically the congregation; by extension, the place of meeting; also a signal (as appointed beforehand).

Technically “the congregation”.

Definition of Congregation
(a) an assembly of persons; especially: an assembly of persons met for worship and religious instruction
(b) a religious community

Ako’y nagsasalita sa pangalan ng aking Panginoong Dios, at siya ang aking saksi kung gaanong aking inibig na ipaalam ang katotohanang ito sa aking mga kapatid, sa makatuwid ay sa aking mga kapuwa Pilipino.
Nalalaman ko na hindi ninyo piniling maging kaanib sa sinagoga na lumipol sa ating mga kapatid sa Panginoon nang una. Ang mga ito nga’y nangyari sapagka’t ang bansang Pilipinas ay nasakop ng mga Romano sa loob ng 333 years; at nang mga panahong yaon ay pinapatay ng mga Romano ang mga hindi aanib sa Latin Church aka Roman Catholic Church. Ang krimen na kanilang ginawa ay tinawag nilang Holy Inquisition. (Basahin natin sa history):

The Inquisition (https://www.merriam-webster.com/dictionary/inquisition), in historical ecclesiastical terminology also referred to as the “Holy Inquisition”, was a group of institutions within the Catholic Church whose aim was to combat heresy (https://www.merriam-webster.com/dictionary/heresy), conducting trials of suspected heretics. Studies of the records have found that the overwhelming majority of sentences consisted of penances, but that cases of repeat unrepentant heretics were handed over to the secular courts, which generally resulted in execution or life imprisonment.[1][2][3] The Inquisition had its start in 12th-century Kingdom of France, with the aim of combating religious deviation (e.g. apostasy or heresy), particularly among the Cathars and the Waldensians. The inquisitorial courts from this time until the mid-15th century are together known as the Medieval Inquisition. Other groups investigated during the Medieval Inquisition, which primarily took place in France and Italy, including the Spiritual Franciscans, the Hussites, and the Beguines. Beginning in the 1250s, inquisitors were generally chosen from members of the Dominican Order, replacing the earlier practice of using local clergy as judges.[4]

A 19th-century depiction of Galileo before the Holy Office, by Joseph-Nicolas Robert-Fleury

During the Late Middle Ages and the early Renaissance, the scope of the Inquisition grew significantly in response to the Protestant Reformation and the Catholic Counter-Reformation. During this period, the Inquisition conducted by the Holy See was known as the Roman Inquisition. The Inquisition also expanded to other European countries,[5] resulting in the Spanish Inquisition and the Portuguese Inquisition. The Spanish and Portuguese Inquisitions focused particularly on the anusim (people who were forced to abandon Judaism against their will) and on Muslim converts to Catholicism. The scale of the persecution of converted Muslims and converted Jews in Spain and Portugal was the result of suspicions that they had secretly reverted to their previous religions, although both religious minority groups were also more numerous on the Iberian Peninsula than in other parts of Europe.

During this time, Spain and Portugal operated inquisitorial courts not only in Europe, but also throughout their empires in AfricaAsia, and the Americas. This resulted in the Goa Inquisition, the Peruvian Inquisition, and the Mexican Inquisition, among others.[6]

With the exception of the Papal States, the institution of the Inquisition was abolished in the early 19th century, after the Napoleonic Wars in Europe and the Spanish American wars of independence in the Americas. The institution survived as part of the Roman Curia, but in 1908 it was renamed the Supreme Sacred Congregation of the Holy Office. In 1965, it became the Congregation for the Doctrine of the Faith.[7]

Source
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Inquisition

Sa loob ng 333 years (from 1565 to 1898), ang Filipinos ay naging kaanib ng Catholic Church except the Muslims dahil mayroon silang sariling religion, ang Islam; at napatay ni Lapulapu si Ferdinand Magellan during the Battle of Mactan on 27 April 1521.

Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagka’t ang panaho’y malapit na. – Apocalipsis 1:3

Published by Adelphos Bernabe

Fellow heir, member of the same body, and partaker of the promise in Christ Jesus through the gospel.

9 thoughts on “The Dark Secrets of the Latin Church aka Roman Catholic Church

 1. Q&A

  Lienad Ojenasana
  Here is the cross reference of your Awit 79, read it.
  Jeremiah 34:18 I will treat like the calf they cut in two and then walked between its pieces. 19The leaders of Judah and Jerusalem, the court officials, the priests and all the people of the land who walked between the pieces of the calf, 20I will deliver into the hands of their enemies who want to kill them. Their dead bodies will become food for the birds and the wild animals.

  Reply

  (Me)
  JEREMIAS 34 (ADB1905)
  18 … aking ibibigay ang mga tao na nagsisalangsang ng aking tipan, na hindi nagsitupad ng mga salita ng tipan na kanilang ginawa sa harap ko, nang kanilang hatiin ang guya at mangagdaan sa pagitan ng mga bahagi niyaon;
  19 Ang mga prinsipe sa Juda, at ang mga prinsipe sa Jerusalem, ang mga bating, at ang mga saserdote, at ang buong bayan ng lupain, na nagsidaan sa pagitan ng mga bahagi ng guya;
  20 Akin ngang ibibigay sila sa kamay ng kanilang mga kaaway, at sa kamay ng nagsisiusig ng kanilang buhay, at ang kanilang mga bangkay ay magiging pinakapagkain sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop sa lupa.

  (Ang tinutukoy diyan ng Panginoon ay “mga tao na nagsisalangsang ng tipan ng Dios, na hindi nagsitupad ng mga salita ng tipan”). (Basahin naman natin ang 79:1- ng Mga Awit):

  AWIT 79 (ADB1905)
  1 Oh Dios, ang mga bansa ay dumating sa iyong mana; ang iyong banal na templo ay kanilang nilapastangan; kanilang pinapaging bunton ang Jerusalem.
  2 Ang mga bangkay ng iyong mga lingkod ay ibinigay nila na pagkain sa mga ibon sa himpapawid, ang laman ng iyong mga banal ay sa mga hayop sa lupa.

  (Ang tinutukoy diyan ng Panginoon ay “mga lingkod ng Dios, at mga banal”. Sa makatuwid, opposite ‘yan ng tinutukoy ng Dios doon sa 34:18- ng Jeremias.)

  Tungkol naman sa 79 at 74 ng Mga Awit, at 25 ng 2 Mga Hari: ang nasusulat sa 79 at 74 ng Mga Awit ay nilipol sila; ngunit ang nasusulat sa 25 ng 2 Mga Hari ay binihag lamang sila, kaya’t maliwanag na ang 25 ng 2 Mga Hari ay hindi katuparan ng 79 at 74 ng Mga Awit. Otherwise sinungaling ang Dios.

  Samantala, ang 34:18- ng Jeremias ay may lamang talinghaga dahil tinutukoy din ‘yan ni propeta Daniel at ni Cristo na magaganap after 33 CE. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang 79:1- ng Mga Awit ay naganap noong 70 CE, hindi noong 587 BCE.

  Like

 2. Ang tunay na alipin ng Panginoon ay mayroong wisdom, na di hamak na lalong mataas kaysa knowledge. Ang tao ay maaaring magkaroon ng knowledge ngunit walang wisdom; ngunit pagka ang tao ay mayroong wisdom ay tiyak na magkakaroon siya ng knowledge.
  Ang ilan sa mga apostol ni Cristo ay walang pinag-aralan ngunit nagtamo sila ng wisdom mula sa kautusan ng Dios. (Basahin natin sa Biblia):

  Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila’y mga taong walang pinagaralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila; at nangapagkilala nila, na sila’y nangakasama ni Jesus (Gawa 4:13).

  In English it says,

  When they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marvelled; and they took knowledge of them, that they had been with Jesus (Acts 4:13).

  Like

 3. Q&A

  Lienad Ojenasana
  No problem, since your opinion is against those bible scholars and experts. And what you need to do is to show your credentials that you are better than them. Even your history came from twisted sources, na kung mababasa ng History students will feel pity on you.

  Reply

  (Me)
  Kung hindi kayo mangananaig laban sa’kin, iyan ay patunay na hindi ako ang nagsalita, kundi ang Espiritu ng Panginoon na nasa akin. Iyan din ang patunay na kayo’y mga itinakuwil ng Panginoon; na gaya ng nasusulat, na sinasabi,

  2 TIMOTEO 3 (ADB1905)
  1 … alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.
  2 Sapagka’t ang mga tao’y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan,
  3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti,
  4 Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios;
  5 Na may anyo ng kabanalan, datapuwa’t tinanggihan ang kapangyarihan nito: …
  7 Na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan.
  8 At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito’y nagsisilaban sa katotohanan; mga taong masasama ang pagiisip, mga itinakuwil tungkol sa pananampalataya.

  Like

 4. Q&A

  Lienad Ojenasana
  Show us your credentials in biblical studies, baka ipakita mo fake diploma mo from Oxford University. Hahaha.

  Reply

  (Me)
  Kung hindi kayo mangananaig laban sa’kin, iyan ay patunay na hindi ako ang nagsalita, kundi ang Espiritu ng Panginoon na nasa akin. Iyan din ang patunay na kayo’y mga itinakuwil ng Panginoon; na gaya ng nasusulat, na sinasabi,

  2 TIMOTEO 3 (ADB1905)
  1 … alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.
  2 Sapagka’t ang mga tao’y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan,
  3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti,
  4 Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios;
  5 Na may anyo ng kabanalan, datapuwa’t tinanggihan ang kapangyarihan nito: …
  7 Na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan.
  8 At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito’y nagsisilaban sa katotohanan; mga taong masasama ang pagiisip, mga itinakuwil tungkol sa pananampalataya.

  Like

 5. Q&A

  Lienad Ojenasana
  Common sense, what came first, the Letter of Paul to the Roman Church or his journey to Rome? Here is the answer, namnamin mong mabuti.
  Romans 1:13 I do not want you to be unaware, brothers, that I have often intended to come to you (but thus far have been prevented), in order that I may reap some harvest among you as well as among the rest of the Gentiles.

  Reply

  (Me)
  Ang illogical sa notion mo, Nauna ang sulat para sa mga Cristiano sa lugar na wala pang mga Cristiano.😅 Ginagawa mong sira ulo si apostol Pablo.😅

  Ang nasusulat sa 27-28 ng Mga Gawa, Si apostol Pablo ay naparoon sa Roma bilang isang bilanggo, at nangaral doon sa unang pagkakataon. Ibig sabihin, bago ang panahong yaon ay wala pang Cristiano sa Roma. Sa makatuwid, pagkatapos ng panahong yaon ay saka pa sinulatan ni apostol Pablo ang mga napangaralan niya roon—noong panahon na wala na siya sa Roma. Dalawang taong ganap lamang si apostol Pablo sa Roma; at pagkatapos ay naparoon siya sa Corinto. (Basahin natin sa Biblia):

  GAWA 18 (ADB1905)
  1 Pagkatapos ng mga bagay na ito’y umalis siya (si apostol Pablo) sa Atenas, at napasa Corinto.
  2 At nasumpungan niya ang isang Judio na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto, na hindi pa nalalaong nanggagaling sa Italia, kasama ni Priscila na kaniyang asawa, sapagka’t ipinagutos ni Claudio na ang lahat ng mga Judio ay magsialis sa Roma; …

  Kapag binaliktad mo ang pangyayaring ‘yan, lalabas na pinalayas ng mga Romano ang lahat ng mga Judio sa Roma; at pagkatapos ay naparoon si apostol Pablo sa Roma bilang isang bilanggo at nadatnan niya roon ang lubhang maraming Judio.😅 Illogical na notion.

  Like

 6. Partial Debate

  Lienad Ojenasana
  A portion of the Letter of St. Paul to the Roman Church.
  7 To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.

  8 First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world.

  Reply

  (Me)
  Ang sinulatan ni apostol Pablo sa Roma ay hindi mga Romano, kundi mga Judio na nangasa Roma, na sumampalataya kay Cristo (27-28 ng Mga Gawa).

  Reply

  Lienad Ojenasana
  Romans 1:13 I do not want you to be unaware, brothers, that I have often intended to come to you (but thus far have been prevented), in order that I may reap some harvest among you as well as among the rest of the Gentiles. 14 I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. 15 So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome.
  16 For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek.

  Reply

  (Me)
  Ang sulat ni apostol Pablo sa nangasa Roma ay ukol sa mga sumasampalataya kay Cristo, sa makatuwid baga’y sa mga Cristiano. Ayon sa nangasusulat sa 27-28 ng Mga Gawa, napangaralan ni apostol Pablo ang lubhang maraming Judio na nangasa Roma, sa unang pagkakataon, nang siya’y naparoon bilang isang bilanggo. Sa makatuwid, una siyang naparoon bago niya sinulatan ang mga napangaralan niya. (Kapag binaliktad mo ang pangyayaring iyan, lalabas na puro kasinungalingan ang nasusulat sa 27-28 ng Mga Gawa.)

  Like

 7. BERNABE,, PAPANO MO NASABI NA DARK SECRET YAN? SAMANTALANG NAKA SULAT NA YAN SA WORLD CHRISTIAN HISTORY. ALAM NA ALAM NA YAN NG MGA TAONG NAG BABASA NG HISTORY AT HINDI MATAWAG YAN NA SECRET KASI HINDI TINATAGO NG SIMBAHAN YAN. EXPOSE NA ANG NAG YARI NOON TONGKOL SA INQUISITION. NILABANAN NG TUNAY NA SIMBAHAN ANG FORCES OF EVIL NA NAG UMPISA NG MAG DOMINA SA EUROPE NOON ANG GRUPO NG MGA HERETIC AS WELL AS THE WITCHES NA UMIIRAL NA DAHAN DAHAN SA BOUNG EUROPE NOON…. KAYA DOON KUMILOS ANG TUNAY NA IGLESIA NG DIYOS PARA MASUGPO/ MA BURA ANG DEMONYO NA SIYANG MAG HARI SA MUNDO IN GENERAL.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: